Nieuws

Vorige week bezochten Hans Rijs en Hester den Oudsten de conferentie van onze Schotse zusterorganisatie SOLAR.

Zoals in de vorige Headlines is aangekondigd, komen er 12 bijeenkomsten aan over de nieuwe vereisten aan rekenkamers.

Transparantie is voor raadsleden het sleutelwoord om inwoners te laten zien wat er in de raad wordt besproken.

Alle 18 gemeenteraden in de provincie Fryslân willen echt werk maken van hun kaderstellende en controlerende rol bij Gemeenschappelijke Regelingen.

15 maart 2023 brachten twee wetenschappers, 15 griffiers en enkele strategisch beleidsadviseurs een bezoek aan de Duitse stad Krefeld

De Model Verordening gemeentelijke rekenkamer is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers.

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het lezen, begrijpen en gebruiken van websites.

I.v.m het komende vertrek van de huidige penningmeester, zoeken we een lid dat zich als bestuurslid wil inzetten voor onze beroepsgroep.

Raadsleden moeten nieuwe nevenfuncties direct melden. Dat is een nieuwe wettelijke verplichting.

21 februari was er een lunchgesprek over de Wet Open overheid.

Wat vind jij belangrijk eigenschappen van de nieuwe VvG voorzitter?

Net als in de wiskunde, hebben ook lokale driehoeken verschillende vormen.

Als commissaris van de Koning in Groningen krijgt René Paas Statenleden over de vloer die met agressie en intimidatie te maken krijgen.

De Commissie Belangenbehartiging wil het nieuwe griffiersprofiel graag laten waarderen in de verschillende functiewaarderingssystemen die gebuikt w

De afgelopen jaren heeft de training voor driehoeken in een behoefte voorzien.

Aankomende maandag verstuurt het IIMC de digitale stembiljetten voor de verkiezing van de nieuwe vicepresident.

De VvG heeft een reactie gestuurd aan de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het initiatiefvoorstel om externe voorzitters mogelijk te ma

Vier jaar geleden begon Renilde Huizenga enthousiast als Statenlid in Overijssel.

Ieder jaar in mei vindt het jaarcongres van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) plaats.

Het online webinar programma van het internationaal instituut voor griffiers (International Institute of Municipal Clerks) is nu ook opengesteld vo

Als voorzitter van Statenlidnu hoorde Harold van de Velde regelmatig verhalen van collega’s die te maken hadden met agressie of intimidatie.

Wil je weten welke keuzes een werkgeverscommissie maakt voor de werving en selectie van een nieuwe griffier?

De digitale transitie biedt kansen en uitdagingen.

In een convenant tussen de Kamer van Koophandel, de minister van BZK en diverse beroepsgroepen is vastgelegd dat de prove-adressen van politieke am

In de nieuwe Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur is een bepaling opgenomen dat raads- en statenleden nevenfuncties en ink

Voor de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor de VvG is er een selectiecommissie gevormd.

'Deelname aan de politiek en het bestuur is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Eén uitspraak, ook nog eens uit z’n verband gerukt, zorgde ervoor dat het leven van toenmalig Statenlid Julie d’Hondt op z’n kop stond.

De Griffienieuwsbrief van Prodemos is er voor medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

De Vereniging van Griffiers is aangesloten bij de International Institute of Municipal Clerks en maakt samen met de overige Europese verenigingen d

Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg.

Vanaf heden beschikbaar: Stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer”.

Jaap Stalenburg, Statenlid in Fryslân, dacht dat hij alles al had meegemaakt.

Digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie zorgen ervoor dat alle inwoners en ondernemers de gemeentelijke dienstverlening kunne

Wil jij je inzetten voor de werkomstandigheden van jezelf en je collega’s? Sluit je dan aan bij de commissie belangenbehartiging!

Het ministerie van BZK wil de juridische positie van commissieleden (niet zijnde raadsleden) verduidelijken. 

Op 13 januari kwamen het bestuur en de verschillende commissies bij elkaar in Almere.

Hoe vaak krijg je de kans om te reflecteren op je eigen kwaliteiten, competenties en gedrag?

‘En gaat over tot de orde van de dag’. Veel moties en amendementen eindigen met deze oubollige zin.

Raadsleden die actief zijn in de werkgeverscommissie van hun raad, hebben in veel regio’s de gelegenheid gehad om deel te nemen aan trainingen voor

Op 1 maart gaat er weer een intervisiegroep van start met professionele begeleiding van Kees van Rooijen.

Elk jaar worden de vergoedingen voor politieke ambtsdragers op 1 januari geïndexeerd.

Nieuwe fracties in Provinciale Staten lopen bij de formalisatie van hun organisatie bij banken aan tegen een zeer lange wachttijd voordat de openin

Raadsleden mogen vanaf 1 jan. 2023 niet werken bij een organisatie waar zij werkzaamheden voor de eigen gemeente uitvoeren.

Dit jaar is Renée alweer 8 jaar onze voorzitter.

Beste collega’s,
De onderstaande kerstboodschap is uit 1692 en is gevonden in een kerk in Baltimore, Zuidwest Ierland.

Op 1 januari 2023 treedt de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking.