Nieuws

Op 7 juni organiseren wij een algemene ledenvergadering (ALV) gecombineerd met een praktijkdag in het Provinciehuis Den Bosch.

Een divers en inclusief bestuur is belangrijk voor een toekomstbestendig bestuur.

Tijdens de zomervakantie denk je hopelijk niet aan je werk, maar het is wel een mooi moment om eens na te denken over jouw ontwikkeling.  

"Rolmodellen zijn belangrijk. We laten zien dat het kan, dat het mag,

Onlangs is de voor-inschrijving voor deelname aan ons congres gestart.

Vorig jaar presenteerde Necker voor het eerst de Griffiemonitor: een landelijk onderzoek naar formatie, functies, inschaling en tijdsbesteding van

Vorige maand gaf Cornelis van der Sluis griffiers op initiatief van de commissie Openbaar Bestuur een workshop over de Wet open overheid (Woo) tijd

In de Nederlandse lokale politiek zijn 29% van de wethouders vrouw.

Heb jij kennis van of affiniteit met het onderwerp bestuurlijke integriteit?

De Vereniging van Raadsleden (NVvR) heeft (ondersteund door de VvG), in 2021 de VNG geadviseerd één

De commissie Openbaar Bestuur volgt de ontwikkelingen op het terrein van het lokaal bestuur en beziet de betekenis hiervan voor de functie van grif

De griffie van de gemeente Montferland is gestart met een pilot waarin kunstmatige intelligentie (AI) wordt gebruikt.

Vraag: kunnen de jaarstukken worden behandeld zonder definitieve accountantsverklaring?

 

 

Een werkgroep van griffiers en griffie-informatiespecialisten heeft samen met VNG-R een model Programma van eisen opgesteld voor de aanbesteding va

Vrijdag 21 juni vond de jaarlijkse heidag van de commissie Professionele Ontwikkeling plaats.

Op het VNG congres organiseerden de: VvG, NGB, NVvR, VGS en de wethoudersvereniging een deelsessie over vakmanschap en hoe om te gaan met teleurges

Twee jaar na de invoering van de Wet open overheid, zijn gemeenten druk bezig de nieuwe regels te implementeren,

Integriteit en nevenfuncties van raadsleden kunnen spanning oproepen bij het neutraal uitvoeren van raadswerk.

Ruim een jaar geleden is de ‘Actieagenda Sterk Bestuur’ gelanceerd.

Om raadswerk goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat gemeenteraden genoeg ondersteuning krijgen zoals van een griffie.

Het beroep van griffier is volop in beweging.

Op 4 oktober is het weer zo ver: het jaarcongres van de VvG.

Recent hebben Nicolle Bisschoff (griffier Sittard-Geleen) en Will Scheepens afscheid genomen als lid van de juridische vraagbaak.

Het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van een Kamermotie onderzoek laten doen naar de uitgaven van gemeenten voor de raad.

Vorige week vond een lunchgesprek plaats in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers over de invulling van de klankbordgroep.

Vrouwelijke politici in gemeenten, provincies en waterschappen zijn vaker slachtoffer van online agressie en geweld dan hun mannelijke collega’s.

Voor mijn scriptie voor de Bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doe ik onderzoek naar de relatie tussen genderdiversiteit i

De VvG heeft afgelopen vrijdag een antwoord van demissionair minister Hugo de Jonge gekregen op onze reactie op de Kamerbrief ‘Versterking decentra

Naast de algemene ledenvergadering (ALV) op 7 juni, hebben we de Praktijkdag geïntroduceerd.

De overheid heeft te veel de neiging om bij problemen nieuwe wetten en regels te maken, terwijl dat vaak niet in het belang van de burgers is.

Gemeenteraden worden verplicht om een participatieverordening op te stellen.

Waar trek je de grens als het gaat om agressie, intimidatie en andere vormen van gedrag die (ontoelaatbare) invloed proberen uit te oefenen op keuz

Politieke ambtsdragers met een beperking kunnen aanspraak maken op een ondersteuner voor praktische zaken.

Wij hebben kennis genomen van het verdrietige bericht dat Jeroen van Urk is overleden.

Onlangs hebben we een uitvraag gedaan naar jullie mening over onze Headlines en communicatie.

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) biedt kansen voor o.a. griffiers en raadsleden om te gebruiken in het werk.

Deze week was het internationale griffierscongres in Calgary, Canada.

Toelichting vraag: Het woonadres van een raadslid waarop deze volgens de basisregistratie staat ingeschreven, blijkt een illegaal adres te

Ben je geïnteresseerd in politiek, heb je een beperking en heb je zin in een nieuwe uitdaging?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bindend adviesrecht een belangrijk instrument voor gemeentelijke besluitvorming.

In het recent onthulde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, getiteld "Hoop, Lef en Trots", worden diverse voorstellen voor democratie en re

Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen met de Wet Digitaal vergaderen de mogelijkheid om in

19 april kreeg de congrescommissie een rondleiding in de Oosterpoort in Groningen.

De Vereniging van Griffiers doet een aantal concrete voorstellen aan demissionair minister Hugo de Jonge van BZK om de eigenstandigheid van de grif

De Commisiedag 2024 vond op 26 april plaats in het Provinciehuis van Overijssel in Zwolle.

Deze vraag kwam via Marijke van de Plasse bij ons binnen omdat er steeds meer situaties zijn waarbij het inhuurproces gefrustreerd wordt, terwijl s

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de (juridische) mogelijkheden om de decentr

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een feit.

Vanuit de Universiteit Leiden wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek naar integriteitsscreening van politieke ambtsdragers gehouden.