Nieuws

Beleef het hoogtepunt van het jaar: het Jaarcongres van de Vereniging van Griffiers (VvG) op 21 en 22 september in het bruisende Amsterdam.

Veel gemeenteraden zijn bezig een rekenkamer ‘nieuwe stijl’ in te richten, zonder raadsleden.

Ook dit jaar was een delegatie van de VvG aanwezig op het jaarlijkse IIMC-congres.

Aanstaande week stemt de Kamer over het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau en wordt van gemeenten verwacht dat ze een parti

Deel objectieve informatie ruimhartig met raadsleden en gebruik ambtelijke bijstand als objectieve informatiebron.

Ben jij klaar om jouw leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen?

Dit handboek bundelt alle beschikbare informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen de decentrale overheden.

Mis het niet: het voorjaarscongres komt eraan en deze keer is het extra speciaal omdat de minister van BZK, Hanke Bruins Slot, aanwezig is.

Het bestuur vergaderde afgelopen week in Utrecht.

Boekbespreking van Brené Brown’s Durf te leiden

Het was me een eer en een genoegen! Met heel veel plezier ben ik de afgelopen acht jaar de voorzitter van de Vereniging van Griffiers geweest.

In maart heeft de Raadsledenvereniging een brief aan de werkgeverscommissies gestuurd over het gebruik van de nieuwe profielen.

Ter voorbereiding op de ALV van 14 juni heeft de VNG een

Beste griffier, voor de master Bestuur en Beleid van de Universiteit Utrecht voer ik een scriptieonderzoek uit naar het werk van de griffier in een

Als griffiers informatie over het eigen functioneren op orde hebben, biedt dat vele voordelen.

Minister Bruins Slot geeft antwoord op vragen en reageert op opmerkingen over het wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau.

Basiskennis voor raadsleden over de warmtetransitie

Voor de planning van de stukken voor de algemene ledenvergadering van de VNG (14 juni 2023) wordt deze keer (mede op verzoek van de commissie Raads

… die hen samenbrengt, zich sterk maakt voor hun belangen en zich met overtuiging beweegt in de diverse netwerken.

Voor raadsleden, statenleden en het algemeen bestuur van het waterschap is het lastig om bij private vormen van samenwerking invloed en controle ui

Uit onderzoek van Berenschot bleek o.a. de behoefte aan meer duidelijkheid over de mogelijkheden van ambtelijke bijstand voor raadsleden.

Het Genootschap van Burgemeesters heeft als jaarthema 'het voorzitterschap van de raad' gekozen.

Veel gemeenten grijpen de wet versterking decentrale rekenkamers (die op 1 jan.

Vanwege het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ wordt aan gemeenten gevraagd om binnen twee jaar na inwerkingtreding van d

In reactie op de modelverordening, worden er vragen gesteld over de aanstelling van de secretaris (artikel 5.2).

Welke rol hebben griffiers als het gaat om de lokale democratie?

Vorige week bezochten Hans Rijs en Hester den Oudsten de conferentie van onze Schotse zusterorganisatie SOLAR.

Zoals in de vorige Headlines is aangekondigd, komen er 12 bijeenkomsten aan over de nieuwe vereisten aan rekenkamers.

Transparantie is voor raadsleden het sleutelwoord om inwoners te laten zien wat er in de raad wordt besproken.

Alle 18 gemeenteraden in de provincie Fryslân willen echt werk maken van hun kaderstellende en controlerende rol bij Gemeenschappelijke Regelingen.

15 maart 2023 brachten twee wetenschappers, 15 griffiers en enkele strategisch beleidsadviseurs een bezoek aan de Duitse stad Krefeld

De Model Verordening gemeentelijke rekenkamer is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers.

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het lezen, begrijpen en gebruiken van websites.

I.v.m het komende vertrek van de huidige penningmeester, zoeken we een lid dat zich als bestuurslid wil inzetten voor onze beroepsgroep.

Raadsleden moeten nieuwe nevenfuncties direct melden. Dat is een nieuwe wettelijke verplichting.

21 februari was er een lunchgesprek over de Wet Open overheid.

Wat vind jij belangrijk eigenschappen van de nieuwe VvG voorzitter?

Net als in de wiskunde, hebben ook lokale driehoeken verschillende vormen.

Als commissaris van de Koning in Groningen krijgt René Paas Statenleden over de vloer die met agressie en intimidatie te maken krijgen.

De Commissie Belangenbehartiging wil het nieuwe griffiersprofiel graag laten waarderen in de verschillende functiewaarderingssystemen die gebuikt w

De afgelopen jaren heeft de training voor driehoeken in een behoefte voorzien.

Aankomende maandag verstuurt het IIMC de digitale stembiljetten voor de verkiezing van de nieuwe vicepresident.

De VvG heeft een reactie gestuurd aan de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het initiatiefvoorstel om externe voorzitters mogelijk te ma

Vier jaar geleden begon Renilde Huizenga enthousiast als Statenlid in Overijssel.

Ieder jaar in mei vindt het jaarcongres van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) plaats.

Het online webinar programma van het internationaal instituut voor griffiers (International Institute of Municipal Clerks) is nu ook opengesteld vo

Als voorzitter van Statenlidnu hoorde Harold van de Velde regelmatig verhalen van collega’s die te maken hadden met agressie of intimidatie.

Wil je weten welke keuzes een werkgeverscommissie maakt voor de werving en selectie van een nieuwe griffier?