De griffier

Sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 moet elke gemeenteraad een griffier hebben. Griffiers ondersteunen en versterken de positie van de gekozen volksvertegenwoordigers in de raad. Naast griffiers in de gemeenten, zijn er ook griffiers die provinciale statenleden en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen ondersteunen. 

De griffier staat de raad, raadsleden en de door de raad ingestelde commissies terzijde in de uitoefening van hun functie. De griffier doet dat door ondersteuning aan raadsleden te bieden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. 

Taken

De griffier plant alle vergaderingen, zorgt voor een volledige en juiste informatievoorziening (zoals vergaderstukken) richting de raad en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmee de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier verzorgt ook de voorlichting vanuit de raad en bereidt hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor.

Griffie

De griffier staat aan het hoofd van de griffie. De griffie kan naast de griffier bestaan uit een plaatsvervangend griffier, commissiegriffiers, raadsadviseurs, communicatieadviseurs en griffiemedewerkers. Al deze personen ondersteunen de griffier bij zijn werk.

Werkgeverscommissie

De griffier is in dienst van de gemeenteraad of Provinciale Staten (en dus niet de gemeente of provincie!). Daarmee is de raad of Staten feitelijk de werkgever van de griffier. Zij bepaalt hoeveel en welke middelen er beschikbaar zijn voor de griffie(r) en welke verantwoordelijkheden de griffie(r) op zich neemt. Het werkgeverschap van de gemeenteraad of Provinciale Staten ligt in handen van de werkgeverscommissie. In de werkgeverscommissie zitten enkele raads- of statenleden die zich met de praktische uitvoering van de werkgeverstaak bezighouden.

Griffiersvak

Op de Kennisbank, staan een aantal kennisclips over het griffiersvak. In 12 stappen krijg je uitleg over de verschillende aspecten van het vak.

Meer informatie

Zie ook de veelgestelde vragen over het ambt van de Juridische vraagbaak