De vereniging

De Vereniging van Griffiers is de beroepsorganisatie van alle griffiers in het openbaar bestuur in Nederland. Het belangrijkste doel van de vereniging is een kwalitatieve verbetering van het openbaar bestuur.

Voor wie?

Alle raadsgriffiers, Statengriffiers, griffiers van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en hun plaatsvervangers kunnen lid worden. Daarnaast staat het lidmaatschap open voor diegene die een met griffier vergelijkbare functie vervullen bij een waterschap, die een met griffier vergelijkbare functie vervullen bij een regionaal samenwerkingsverband en diegene die de functie van griffier op interim of waarnemende basis vervullen.

Het betreft een persoonsgebonden lidmaatschap.

Verbonden met de samenleving

De wereld waarin we leven is steeds meer met elkaar verbonden. Wij zien een wereld van nieuwe mogelijkheden, waar overheid en mensen open samen werken aan het verbeteren van de samenleving. Mensen moeten kunnen rekenen op een goed functionerende democratie en sterk openbaar bestuur. Wij geloven dat de wereld hierdoor beter wordt voor iedereen. Daar zetten we ons voor in en dat is sinds 2003 de overtuiging van onze vereniging.

Onze griffiers staan het openbaar bestuur proactief bij in het gesprek met mensen en organisaties en ondersteunen hen met gedegen advies. Luisteren naar wat er speelt, inspringen op ontwikkelingen en zorgen voor relevante en toegankelijke informatie. De griffie is de realistische en objectieve stem in het politieke proces; onafhankelijk, maar verbonden in het algemeen belang. Daarom zorgen we voor verbinding tussen onze leden, delen we onze kennis en werken we samen met partners in wetenschap en bestuur.

Actief, betrokken en verbonden. Dat is onze rol in het democratisch proces en de ambitie die we hebben voor de samenleving.

Doel

Het doel van de de vereniging is een kwalitatieve verbetering van het openbaar bestuur met als primair aandachtsgebied het lokaal bestuur.

De onderliggende doelen zijn:

  • het handhaven en uitdragen van de positie van de griffier
  • het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige uitoefening van de functie van griffier, rekening houdend met de diversiteit van de functie
  • het bevorderen van regelmatige onderlinge contacten tussen de leden
  • het fungeren als gesprekspartner van- en voor derden
  • het behartigen van de materiële belangen van de griffier

Middelen

De vereniging wil dit doel bereiken door middel van:

  • het houden van congressen en studiebijeenkomsten en ontwikkelen van opleidingsinstrumentaria, het (doen) samenstellen van adviezen en (doen) verrichten van onderzoek, het onderhouden van digitale media alle gericht op het vergroten van kennis en kunde
  • het oprichten en in stand houden van kringen van griffiers, onder de voorwaarde dat van deze oprichting(en) door de betreffende oprichters mededeling wordt gedaan aan het bestuur
  • het leggen en onderhouden van contacten zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal
  • het faciliteren bij individuele coaching en belangenbehartiging
  • al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de vereniging behorende activiteiten

Dit alles in de ruimste zin van het woord. Verder fungeert de vereniging voor haar leden als vraagbaak voor juridische, organisatorische, formatieve en ontwikkelingsvraagstukken.

Statuten

De statuten zijn op de ALV van van oktober 2021 aangepast.