De vereniging

De Vereniging van Griffiers is de beroepsorganisatie van alle griffiers in het openbaar bestuur in Nederland. Het belangrijkste doel van de vereniging is een kwalitatieve verbetering van het openbaar bestuur.

Voor wie?

Alle raadsgriffiers, deelraadsgriffiers, Statengriffiers, griffiers van de Eerste en de Tweede Kamer en hun plaatsvervangers kunnen lid worden van de beroepsorganisatie. Voor bestuursadviseurs van waterschappen staat lidmaatschap momenteel open als proef.

Doel

Het doel van de de vereniging is een kwalitatieve verbetering van het openbaar bestuur met als primair aandachtsgebied het lokaal bestuur.

De onderliggende doelen zijn:

  • het handhaven en uitdragen van de positie van de griffier
  • het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige uitoefening van de functie van griffier, rekening houdend met de diversiteit van de functie
  • het bevorderen van regelmatige onderlinge contacten tussen de leden
  • het fungeren als gesprekspartner van- en voor derden
  • het behartigen van de materiële belangen van de griffier

Middelen

De vereniging wil dit doel bereiken door middel van:

  • het houden van congressen en studiebijeenkomsten en ontwikkelen van opleidingsinstrumentaria, het (doen) samenstellen van adviezen en (doen) verrichten van onderzoek, het onderhouden van digitale media alle gericht op het vergroten van kennis en kunde
  • het oprichten en in stand houden van kringen van griffiers, onder de voorwaarde dat van deze oprichting(en) door de betreffende oprichters mededeling wordt gedaan aan het bestuur
  • het leggen en onderhouden van contacten zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal
  • het faciliteren bij individuele coaching en belangenbehartiging
  • al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de vereniging behorende activiteiten

Dit alles in de ruimste zin van het woord. Verder fungeert de vereniging voor haar leden als vraagbaak voor juridische, organisatorische, formatieve en ontwikkelingsvraagstukken.

Statuten

Hier lees je de statuten van de vereniging. Deze is voor het laatst aangepast naar aanleiding van genomen besluiten in de ALV van oktober 2013.