Webinars

De Vereniging van Griffiers biedt met regelmaat webinars aan voor onze leden, waarbij steeds een actueel thema centraal staat. De webinars zijn live te volgen en bieden algemene informatie en praktische tips voor de dagelijkse praktijk. Ze worden verzorgd door collega-griffiers en inhoudelijke experts. Tijdens de webinars is er gelegenheid om vragen te stellen. De vragen die tijdens het webinar niet aan de orde kunnen komen worden achteraf beantwoord. Hieronder vind je een overzicht van de webinars die in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Toekomstige webinars worden aangekondigd via de agenda.

Overzicht webinars: 

Webinar Jouw relatie met de werkgeverscommissie

Naar aanleiding van de handreiking De griffier en de werkgeverscommissie die de commissie Belangenbehartiging heeft laten schrijven door Petra Paulides vond op 12 februari 2021 een webinar plaats met informatie en tips over de relatie tussen griffier en werkgeverscommissie, vanuit het perspectief van de griffier. Hoe zorg je er voor dat je jouw beoordeling in goede banen leidt, regie voert over de scholing van jezelf, van je collega’s op de griffie, er aandacht is voor je loopbaan, de werkdruk op de griffie etc.? Kortom: Wat kun je doen om een goede relatie met de werkgeverscommissie te onderhouden. Ook geschikt voor leden van werkgeverscommissies! 

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving; digitaal of fysiek?

Er leven bij griffiers, raadsleden, wethouders en burgemeesters veel juridische en praktische vragen over hoe in deze corona situatie het beste te vergaderen: digitaal of fysiek met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Om je hierbij te helpen organiseerde het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie het webinar Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving; digitaal of fysiek?

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinars over Digitale inspraak en digitale participatie

Gemeenten, provincies en waterschappen zoeken naar mogelijkheden om noodzakelijke bijeenkomsten en democratische besluitvorming doorgang te kunnen laten vinden. Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie heeft daarom 2 webinars over digitale participatie georganiseerd.

Webinar: Aan de slag met digitale inspraak en participatie in Coronatijd

Overweeg je om digitale inspraak of participatie op te starten voor een concreet project, plan of programma binnen jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Wat kun je vandaag al doen en wat is daarbij belangrijk om te weten? Wat kun je leren van andere organisaties die al ervaringen hebben opgedaan? En vooral: hoe kun je snel aan de slag? Deze vragen werden behandeld in dit webinar. Er werd ingegaan op de noodzaak van transparantie, inspraak en consultatie van inwoners. Er werd uitleg- en inzicht gegeven over de praktische invulling en de tools en handreikingen die beschikbaar zijn bij Democratie in Actie. Aan de orde kwam de THiNK-app, een hulpmiddel om de mate van participatie in projecten en processen te kunnen bepalen. Er werd een voorbeeld laten zien van digitale consultatie tijdens een online bijeenkomst in het kader van een gezamenlijke Regionale Energiestrategie (RES). Tot slot werd er inzicht gegeven in de participatieplatformen “Open Stad” en “Consul” en de mogelijkheden die ze bieden voor jouw organisatie. Het webinar werd uitgezonden op vrijdag 15 mei.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar: Digitale participatie: verbinding in tijden van Corona

In dit webinar werd ingegaan op het nut en de noodzaak van digitale inspraak en digitale participatie. De ‘handreiking’ werd gepresenteerd waarmee bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren snel aan de slag kunnen met digitale inspraak- en participatieprocessen. Ook werden praktische tips en trucs besproken om met vertrouwen aan de slag te gaan met digitale participatie. Een wethouder, een raadslid en een griffier kwamen aan het woord en deelden ervaringen uit hun eigen praktijk. Het webinar was bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor de voortgang van projecten, waarbij inspraak- en participatieprocessen niet langer kunnen worden uitgesteld. Zowel binnen gemeentes, provincies als waterschappen. Het webinar werd uitgezonden op vrijdag 8 mei.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Microsoft webinars over het gebruik van MS Teams

Microsoft heeft 2 webinars georganiseerd over het gebruik van Microsoft Teams, speciaal voor griffiers. In het 1e webinar (24 april) werd uitgelegd hoe je als gebruiker van Teams binnen de overheid nog beter kan samenwerken. Verder werden een aantal specifieke scenario's behandeld hoe deze technologie kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het vergaderen en op afstand stemmen in virtuele raadsvergaderingen. In het 2e webinar (14 mei) kwam aan de orde hoe je de presentielijst makkelijk vaststelt, hoe om te gaan met digitaal stemmen en ook werd uitgelegd hoe om te gaan met toegang verlenen aan externe insprekers en security. 

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

De reeks 'Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming' omvatte de volgende 3 webinars.

Webinar 3: Online vergaderen en besluiten door raadsleden - 10 april

Wat is er nodig om online te kunnen vergaderen als raadslid? Hoe presenteer je jezelf als raadslid? Hoe voer je online als raadsleden een debat met elkaar? Wat kun je leren van raadsleden die al online hebben vergaderd? Deze en vele andere vragen kwamen aan de orde in een speciaal webinar voor raadsleden over online vergaderen en besluiten door gemeenteraden. De organisatie van dit webinar werd uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met en onder de vlag van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Het webinar werd uitgezonden op vrijdag 10 april.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar 2: Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming (Spoedwet) - 10 april

Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie (DIA) organiseerde een tweede webinar over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. In dit webinar gingen experts van het ministerie van BZK en van de VNG in op de juridische aspecten van de Spoedwet en de mogelijkheden die deze voor raden, staten en waterschappen biedt. Daarnaast werden er ervaringen van gemeenten gedeeld die al digitaal vergaderd hebben: wat bekent dat voor de vergaderafspraken en het reglement van orde? Petra Paulides, adviseur van DIA trad wederom op als host. Het webinar werd uitgezonden op vrijdag 10 april.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar 1: Digitaal vergaderen en digitale besluitvorming (techniek) - 3 april

Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie (DIA) organiseerde een webinar over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. Roger Broer, juridisch adviseur bij de VNG, ging in op de juridische mogelijkheden van digitaal vergaderen. Hans Rijs heeft als griffier van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, tevens lid van het bestuur van de Vereniging van Griffiers, hier afgelopen week al ervaring mee opgedaan. Hij heeft in het webinar, samen met Dave Buch, de inventarisatie van digitale vergadermogelijkheden toegelicht. Petra Paulides, adviseur van DIA, trad op als host. Het webinar werd uitgezonden op vrijdag 3 april.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar 'Digitalisering als kans voor versterking van de lokale democratie' - 14 januari 2020

Tijdens deze live-uitzending ging het over kansen en dilemma’s van digitalisering binnen de praktijk van griffie en raad. Het Webinar was gebaseerd op het rapport Griffiers en digitalisering van het Rathenau Instituut dat zij op verzoek van de VvG en de VNG hebben geschreven.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar Haalt jouw griffie al alles uit de digitale leeromgeving? - 24 september 2019

Deze vraag stond centraal tijdens het webinar over de digitale leeromgeving. In deze live-uitzending kwam aan bod hoe griffiers de digitale leeromgeving kunnen inzetten om raadsleden de gehele raadsperiode beter te voorzien van informatie, kennis en vaardigheden. Het webinar was een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Naast een uitleg over hoe de leeromgeving werkt gingen de sprekers in op de vraag waarom het zinvol is voor raadsleden om een periode lang te leren en niet alleen bij het inwerken. Ook stond men stil bij het hoe en waarom van de via de leeromgeving te raadplegen competentiescan; wat deze oplevert voor het individu en waarom het zinvol is om deze als gehele fractie in te vullen. Democratie in Actie ondersteunt gemeenten die de competentiescan gezamenlijk invullen en op basis daarvan een ontwikkelplan voor de raad onwikkelen. Het webinar stond onder leiding van Petra Paulides, oud-griffier van de gemeente Woudrichem en tegenwoordig adviseur van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. De uitleg over de leeromgeving werd gegeven door Robert-Jan Ritsema, raadsadviseur van de gemeente Almere en door Avelien Haan, docent en onderzoeker aan de Thorbecke Academie/NHL Stenden Hogeschool.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar De rechtspositie van de griffie(r) - 25 september 2018 

De hernieuwde handreiking Rechtspositie van de griffier werd in juni  feestelijk uitgereikt aan minister Ollongren.  De handreiking biedt werkgeverscommissies, P&O-ers en griffiers een sterke basis voor het invullen van de werkgeversrol en het bereiken van een passende ondersteuning van raad en Staten. Onder leiding van Gerard Heetman en Paul van Ruitenbeek komen in dit webinar de belangrijkste elementen van het werkgeverschap en de rechtspositie van de griffie(r) aan de orde en kun je je vragen over de rechtspositie live stellen. Ook geschikt voor werkgeverscommissies en medewerkers personeelszaken! Alle genoemde documenten vind je hier.  

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar Omgevingswet - 6 maart 2018

Op 6 maart werd een webinar uitgezonden over de rol van de griffier bij de invoering van de Omgevingswet. Er zijn tijdens het webinar diverse vragen gesteld, bijvoorbeeld over de rol van de provincie, de veranderende rol van de raad en de vraag hoe je vast zou kunnen oefenen met de Omgevingswet, ook in regionaal verband. De antwoorden daarop vind je hier.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar over het nieuwe profiel voor de griffier - 22 juni 2017 

Voor wie meer wil weten over de tot stand komen van en het werken met het nieuwe profiel voor griffiers, is er nu een webinar beschikbaar. Daarin vertelt Paul van Ruitenbeek, bestuurslid Belangenbehartiging, over de vraag waarom de Vereniging van Griffiers voor een eigen profiel heeft gekozen, en wat dat in de praktijk voor jou kan betekenen. 
Het filmpje duurt een kleine 20 minuten en is opgebouwd rond een aantal vragen. Hoe werkt functiewaardering (1:08), de vertaling van een profiel in een salarisschaal, de ‘conversietabel’ (3:35), wat ging er vooraf aan de keuze voor het eigen profiel? (6:36), wat houdt het eigen profiel in? (12:53) en hoe implementeer je het profiel? (15:40).
De profielen voor griffier en griffiemedewerkers vind je hierLet op: Inmiddels is er samen met de VNG een nieuw profiel opgesteld, de informatie in de webinar is dus niet meer actueel. 

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars

Webinar Open raadsinformatie - 5 oktober 2016 

KING en Openstate foundation boden een webinar aan over open raadsinformatie. Pascale Georgopoulou, (destijds) de griffier van Amstelveen trad op als gespreksleider.

Webinar terugkijken

-> Terug naar overzicht webinars