Juridische vraagbaak: vraag van de maand

Een raadslid wil tijdelijk ontslag aanvragen wegens ziekte, maar zijn huisarts wil geen geneeskundige verklaring verstrekken.

Artikel X 10, lid 2 Kieswet schrijft voor dat een raadslid die wegens ziekte tijdelijk ontslag wil nemen, een verklaring van een arts dient te overleggen waaruit blijkt dat aannemelijk is dat hij of zij de uitoefening van het raadslidmaatschap niet binnen acht weken zal kunnen hervatten.

In de praktijk blijkt dat de eigen huisarts van het raadslid (zich daarbij beroepend op richtlijnen van de Artsenfederatie KNMG) niet altijd bereid is een geneeskundige verklaring te verstrekken, omdat een dergelijke verklaring door een onafhankelijke arts dient te worden afgegeven. Ook in geval van tijdelijk ontslag wegens zwangerschap of bevalling wordt een verklaring van een arts of verloskundige voorgeschreven (artikel X10, lid 1 Kieswet).  

Antwoord
Om aan dit probleem tegemoet te komen is er, met inzet van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, een landelijke afspraak gemaakt. Er is een voorbeeld opgesteld van een geneeskundige verklaring, welke te vinden is op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Rechtspositie politieke ambtsdragers | Ambt in praktijk | Politieke ambtsdragers Deze verklaring kan een raadslid behulpzaam zijn bij het zoeken naar een arts bij ziekte of zwangerschap/bevalling. Volgens het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers moeten gemeenten (artikel 2.3.5) en provincies (artikel 3.3.5) voor hun bestuurders en volksvertegenwoordigers bedrijfsgeneeskundige zorg regelen. Een raads- of statenlid zou zich dus voor een geneeskundige verklaring tot de bedrijfsarts van de gemeente kunnen wenden.

Heb jij een juridisch-bestuurlijke vraag?
Heb jij een juridisch-bestuurlijke vraag en staat het antwoord niet op de website? Schroom dan niet om deze voor te leggen aan de vraagbaak via: info@griffiers.nl De juridische vraagbaak is van en voor onze leden.