Hoe houden we het ambt aantrekkelijk?

‘‘Iemand vroeg mij wat het betekent, de dingen die ik doe, iemand vroeg mij wat de reden is, en dit, tussen alle woorden die ik zo even sprak

en alles dat ik ongenoemd laat, is dit alles wat ik zeggen kan: dat het nog altijd liefde is.’’

Myron Hamming, stadsdichter van Groningen, opende met een gedicht over passie en liefde voor je vak de deelsessie op het VNG jaarcongres met als thema ‘de aantrekkelijkheid van het ambt’. De deelsessie werd georganiseerd door de beroepsverenigingen van het lokaal bestuur. Tijdens de sessie, geleid door Henk Gossink, wisselden deelnemers ideeën uit over de negatieve en positieve aspecten en over de kansen om het ambt aantrekkelijk(er) te maken.

Investeren in veiligheid
Onveiligheid is het meest genoemde nadelige aspect van het werken in het lokale bestuur. Het kan als bestuurder lastig zijn om transparant te zijn, zonder een golf van kritiek te weeg te brengen. Deze kritiek kan zich uiten via sociale media, maar ook op straat. Het investeren in de veiligheid van bestuurders op straat en in de privéomgeving, is vaak een politieke keuze. Hierdoor kunnen niet alle bestuurders naar eigen zeggen voldoende rekenen op de beveiliging die zij nodig vinden. Daarnaast wordt een gebrek aan waardering voor het lokale bestuur ervaren. Hoewel bestuurders handelen in het publieke belang, wordt dit hen te vaak niet in dank afgenomen.

Tijdsgebrek
Het gebrek aan tijd dat lokale bestuurders ervaren, vormt een ander obstakel. Onregelmatige werktijden en debatten die in plaats van op hoofdlijnen, op detailniveau worden gevoerd, maakt dat vergaderingen langer dan gepland kunnen duren. Ook hebben families niet altijd begrip voor wat het werken in het lokale bestuur van iemand vraagt. Partners en kinderen zouden de bestuurders liever vaker thuis zien dan dat zij nog een avond van huis zijn omdat ze moeten vergaderen.

Ambtsvreugde
Toch zijn er ook positieve aspecten aan het werken in of voor de lokale politiek. Het grootste voordeel is dat bestuurders maatschappelijk betekenisvol werk doen. Ze kunnen écht een verschil maken in hun directe omgeving. Tevens is het werk afwisselend. Er zijn veel verschillende thema’s die bestuurders bezighouden. Voor sommigen van hen is de grote uitvoeringskracht van de gemeente nog een positief aspect van hun beroep. Anderen ervaren dat deze kracht bij andere bestuurslagen groter is.

Kansen
Er liggen voor o.a. de beroepsverenigingen kansen om het politieke ambt meer aantrekkelijk te maken. Een belangrijke rol hierin spelen werkgevers. Deze zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over wat het betekent als hun werknemers hun werkzaamheden willen combineren met het raadswerk en steunen werknemers hier vaak niet in. Er is ook nog veel te halen op het gebied van kennis. Veel mensen weten nog onvoldoende wat het werk als lokaal bestuurder inhoudt en kandideren zich om die reden niet voor een dergelijke functie. Door meer in te gaan zetten op het informeren van werkgevers en de samenleving, kunnen meer mensen enthousiast worden gemaakt voor een baan in het lokale bestuur.

Beroepsverenigingen
De deelsessie is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVvR), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en Statenlidnu, georganiseerd. De VvG en de NVvR gaan intensiever met elkaar samenwerken. Daartoe hebben ze op 8 juni tijdens de Algemene ledenvergadering van de VvG een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur.