Intervisie

Waarom Intervisie?

Een groot deel van het werk is routine en vanzelfsprekend maar bij ieder werk hoort ook: te rade gaan bij anderen, checken of je de goede insteek/werkwijze gekozen hebt en inspiratie opdoen. In contact met je vakgenoten doe je vaak nieuwe ideeën en zienswijzen op en ontdek je ook ‘blinde vlekken’. Dergelijke contacten vinden bijna dagelijks plaats. Bij intervisie gebeurt dit systematisch. Daardoor worden ervaringen omgezet in nieuwe inzichten. Hiermee kan iemands professionaliteit op een hoger niveau worden getild. Daarnaast bevordert intervisie de gezamenlijkheid en is het een uitgelezen kans voor mensen om regelmatig feedback te krijgen op hun functioneren. Zo heeft het ook een motiverend en bindend effect. De VvG faciliteert intervisie voor haar leden.

Doel

Het doel van intervisie is om griffiers te laten reflecteren op hun/haar eigen handelen. Door met en van elkaar te leren, wordt de professionaliteit vergroot. Intervisie is bij uitstek geschikt om diverse competenties (verder) te ontwikkelen. Intervisie is vaak krachtiger en directer dan een opleiding. Intervisie kan worden ingezet om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. Divers inzichten en oplossingen kunnen tijdens de intervisie worden uitgewisseld. Het gaat zowel om het halen als om het brengen.

Opzet

Een intervisiegroep bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 deelnemers (bij voorkeur niet uit dezelfde griffierskring). De reden hiervoor is het vertrouwelijke en persoonlijke karakter van intervisie. Vanuit de VvG verzorgt Kees van Rooijen de begeleiding van intervisiegroepen. Het initiatief voor het vormen van een groep ligt bij de deelnemers zelf, hoewel Kees graag meedenkt met het bij elkaar brengen van belangstellenden.

Voorafgaand doet Kees een intakegesprek met de geïnteresseerde griffiers. Hierbij gaat hij na wat de motivatie voor intervisie is en welke stijl de griffier hanteert in zijn/haar functioneren. Individuele leerpunten worden benoemd en gedurende het gehele traject bewaakt door de intervisiebegeleider.

Bijeenkomsten

Tijdens de eerste bijeenkomst vindt er een kennismaking plaats, wordt aangegeven wat intervisie is en hoe het werkt. Ook wordt er uitgebreid stil gestaan bij feedback geven en hoe dit werkt. Vervolgens wordt hiermee geoefend. Feedback geven en ontvangen is essentieel voor het goed en veilig verlopen van de intervisiebijeenkomsten en zal daarom ook in het gehele traject worden toegepast.

Een sessie duurt gemiddeld zo’n 3 uur. Vooraf of achteraf wordt met elkaar geluncht. Dit informele samenzijn draagt bij aan de dynamiek en het onderlinge vertrouwen van een groep. Intervisie werkt goed wanneer 1x per 4-6 weken een bijeenkomst plaatsvindt.

Overige kenmerken

•    Het intervisietraject bestaat in het eerste jaar uit 6 bijeenkomsten en kan bij voldoende animo vervolgd worden. In het tweede jaar zijn er gemiddeld 4 sessies
•    In de bijeenkomsten brengen alle intervisten hun casussen in.
•    Er wordt gewerkt met een gestructureerde intervisiemethodiek.
•    De intervisie wordt georganiseerd en gefaciliteerd door een intervisiebegeleider. Deze is tevens verantwoordelijk voor het creëren en bevorderen van een veilige leeromgeving.
•    De deelnemers hebben een vragende en probleemgerichte houding. Zij adviseren, stellen alternatieven voor of vertellen iets uit hun eigen ervaring.
•    De intervisten werken op 'gepaste afstand' van elkaar zodat er geen belangenverstrengeling is. Dit houdt ook in dat tijdens de intakegesprekken zorgvuldig getoetst wordt of er sprake is van ‘minder’ vertrouwen in een van de andere deelnemers uit de groep.
•    Er wordt gewerkt vanuit een basis van vertrouwen, integriteit en veiligheid.
•    De intervisie sessies vinden meestal plaats op een centrale plek. (vaak op een gemeentehuis).

Kosten

De kosten voor deelname aan een intervisiegroep bedragen € 300 per deelnemer per jaar. Vaak kunnen deze kosten vanuit het opleidingsbudget van de griffie(r) vergoed worden en anders kan er een beroep gedaan worden op het scholingsfonds van de vereniging. De vereniging betaalt de kosten van begeleiding gedurende de eerste twee jaar van een intervisiegroep. Daarna beslissen de leden of zij door willen en de begeleiding onderling zelf bekostigen.

Aanmelden?

Aanmelden kan via info@griffiers.nl o.v.v. intervisie.