Commissie Professionele Ontwikkeling

De vereniging streeft ernaar dat griffiers in ons land worden erkend en herkend als strategisch adviseur van de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. De commissie draagt bij aan de realisatie van die doelstelling door diverse activiteiten.

Agenda Professionele Ontwikkeling 2023-2027

Een sterk openbaar bestuur en een vitale democratie vragen om goed toegeruste griffiers. De omgeving waarin griffiers werken is voortdurend in beweging. Dat vereist dat griffiers vooruitlopen en meebewegen. De ontwikkeling van de democratie, decentralisatie, veiligheid, open overheid, (regionale) samenwerking en schaalvergroting: het krachtenveld waarin gemeenteraden werken wordt steeds ingewikkelder. Dat stelt hoge eisen aan griffiers en vraagt voortdurende ontwikkeling in kennis en bekwaamheden.

Professionalisering van onze beroepsgroep begint bij de innerlijke motivatie het ambt op meesterlijke wijze te vervullen. Tijdgebrek mag geen reden zijn om niet te investeren in jezelf en het ambt. Deze agenda is een routekaart voor professionele ontwikkeling van griffiers.

Met deze agenda geeft de Vereniging van Griffiers een impuls aan de professionele ontwikkeling van onze beroepsgroep. Langs deze 4 lijnen spant de vereniging zich in voor een hoogwaardige uitoefening van het ambt. Hoe we dat precies gaan doen, bepalen we gezamenlijk. De commissie professionele ontwikkeling neemt hierin het voortouw en stelt een uitvoeringsagenda op voor de periode 2023-2027. Deze agenda is tot stand gekomen na evaluatie van de professionaliseringsagenda 2018.

Agenda Commissie Professionele Ontwikkeling
Agenda Professionele Ontwikkeling 2023-2027

 

1.    Ontwikkelingsaanbod en Toekomstbeeld

 • Afstemmen van het ontwikkelingsaanbod op het functieprofiel van de strategisch griffier;
 • Stimuleren van het (herhaald) gebruik van de Ontwikkelscan en het vervolg;
 • Vergroten van de meerwaarde van de Ontwikkelscan door het koppelen van opleidingen (maatwerk).

2.    Collegiaal leren en ontwikkeling voor alle leden

 • Toesturen van een informatief startpakket naar alle nieuwe griffiers;
 • Uitbreiden van het opleidingsaanbod voor potentiële griffiers;
 • Informeren over intercollegiale ontwikkeltrajecten (zoals kijkje in andermans keuken);
 • Aanbieden van training en coaching door ervaren (oud-)griffiers;
 • Bevorderen van intercollegiaal leren en aanwas van griffiers via de griffierskringen;
 • Aanbieden van (onderwerpsgerichte) intervisie voor alle leden.

3.    Werkomgeving die professionele ontwikkeling steunt en stimuleert

 • Aanbieden van een handreiking voor de werkgeverscommissie over de professionele ontwikkeling van de griffier;
 • Aanbieden van een handreiking voor de griffier over de professionele ontwikkeling van de griffiemedewerkers;
 • Stimuleren van de griffie/griffier om deel te nemen aan het interne opleidingsaanbod van gemeente of provincie;
 • Ontwikkelen van een kennisbank en platform.

4.     Samenwerking met onze strategische partners

 • Samenstellen van een overzicht van strategische partners;
 • Onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met deze partners;
 • Openstellen van elkaars opleidingsaanbod;
 • Ontwikkelen en afstemmen van trainingen over kennis en vaardigheden door betrokken opleidingsinstituten.

 

  Opleiding en ontwikkeling

  De ontwikkelscan is in 2020 gelanceerd. Deze online vragenlijst geeft inzicht hoe je scoort op de voor een strategische griffier relevante competenties. De uitslag van de scan helpt invulling te geven aan de scholingsbehoefte van griffiers. De ontwikkelscan geeft verder handvatten voor het gesprek met de werkgeverscommissie over de gewenste persoonlijke ontwikkeling en de bijbehorende scholing. De uitkomsten van de scan kunnen ook aanleiding zijn voor een ontwikkelgesprek met een deskundige op dit vlak.

  De commissie onderhoudt contacten met opleiders. Met hen wordt ingezet op permanente educatie en een passend opleidingsaanbod. Dat moet soms nog ontwikkeld worden, zodat het goed aansluit bij de benodigde competenties van griffiers. In de afgelopen jaren heeft de commissie in samenspraak met opleiders enkele specifieke opleidingen ontwikkeld. Wij kijken of we het aanbod verder uitbreiden met ‘kant-en-klare’ modules, die griffierskringen kunnen afnemen, om het leren dicht bij huis mogelijk te maken. Daarnaast willen we met opleidingsinstituten nagaan welke e-learning modules ontwikkeld kunnen worden. Ook blijven we inzetten op intervisie, voor zowel beginnende als gevorderde griffiers. Je kunt je opgeven bij het bureau. Er geldt een eigen bijdrage van € 300. 

  De vereniging kent al enige jaren een scholingsfonds, voor collega’s die weinig of geen scholingsbudget ter beschikking hebben. Daarmee bieden we een stimulans voor onze collega’s om in scholing en daarmee verdere professionalisering te blijven investeren. Je kunt een onderbouwde aanvraag indienen bij het bureau. Beoordeling vindt plaats door Arjen van der Lugt (penningmeester), Lammy Roest (voorzitter van de commissie) en Hester den Oudsten (directeur). Er is ruimte voor een aantal aanvragen per jaar.

  Kennisuitwisseling

  Bij griffiers is veel kennis en ervaring aanwezig. Om deze kwaliteiten goed uit te wisselen, zet de commissie stevig in op netwerken middels ontwikkeling door ontmoeting. Regelmatig organiseren we webinars en Grote Workshops over actuele onderwerpen (soms in combinatie met een ledenvergadering en/of gerelateerd aan het jaarthema van de vereniging). Bij deze activiteiten betrekken we collega’s om hun kennis en ervaring te delen. Binnen ons ledenbestand hebben we voldoende collega’s die expertise over actuele onderwerpen hebben en die ook voldoende vaardigheden hebben om deze expertise over het voetlicht te brengen. Workshops en webinars worden aangekondigd via de agenda

  (Internationale) certificering en permanente educatie

  Uitgangspunt voor de commissie blijft dat griffiers worden gestimuleerd jaarlijks bij te scholen en dit ook bespreekbaar te maken bij de werkgeverscommissies. Zo’n investering draagt bij aan verdere carrièrestappen en persoonlijke ontwikkeling. Certificering op zich is geen doel. Wij zien dit als een middel om zichtbaar te maken dat griffiers de ontwikkeling van het vak serieus nemen en daar permanent aan willen werken. Certificering zal daarom altijd het resultaat zijn van activiteiten in het kader van permanente educatie. Op dit moment maken we voor certificering gebruik van het programma van het IIMC. Met de webinars die via het IIMC Online Professional Development Program worden aangeboden, kunnen ook CMC of MMC punten worden behaald. 

  Profielfoto Lammy Roest-Jonkers
  Lammy
  Roest - Jonkers
  Voorzitter
  Gemeente Heerenveen
  Professionele ontwikkeling
  profielfoto Anneloes Krone
  Anneloes
  Krone
  Secretaris
  Provincie Flevoland
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Arnout van Kooij
  Arnout
  van
  Kooij
  Bestuurslid
  Gemeente IJsselstein
  Bestuur
  Professionele ontwikkeling
  Ralph de Vries
  Ralph
  de Vries
  Bestuursadviseur
  Vereniging van Griffiers
  Bureau
  Professionele ontwikkeling
  profielfoto Chantal Krouwel
  Chantal
  Krouwel
  Commissielid
  Gemeente Barendrecht
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Daniëlle Rijnders
  Daniëlle
  Rijnders
  Commissielid
  Gemeente Utrecht
  Professionele ontwikkeling
  Jan Karens
  Jan
  Karens
  Commissielid
  Gemeente Nieuwegein
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Mieke Peters
  Mieke
  Peters
  Commissielid
  Gemeente Schiedam
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Sophie Boere
  Sophie
  Boere
  Commissielid
  Gemeente Venray
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Thy Nguyen
  Thy
  Nguyen
  Commissielid
  Gemeente Almere
  Professionele ontwikkeling
  profielfoto Yvonne Hermans
  Yvonne
  Hermans
  Commissielid
  Gemeente Hillegom
  Professionele ontwikkeling
  Henske
  Henske
  Gloudemans-Westerterp
  Commissielid
  Gemeente Maashorst
  Professionele ontwikkeling
  Anna
  Anna
  Bentschap Knook
  Commissielid
  Provincie Overijssel
  Professionele ontwikkeling