Regels stellen door de raad over geheimhouding

De gewijzigde Gemeentewet geeft aan in artikel 88 lid 6: ”Indien het college, de burgemeester of een commissie overeenkomstig het tweede, derde of vierde lid informatie verstrekt aan de raad, kan de raad die informatie verstrekken aan anderen.

De raad kan regels stellen over het verstrekken van informatie ten aanzien waarvan een verplichting tot geheimhouding is opgelegd door het college, de burgemeester of een commissie en die tevens aan de raad is verstrekt.                                                            

De gemeente Eindhoven heeft deze regels al opgeteld. Zij heeft in hun artikel 31 lid 6 en 7 van het RvO hierover de volgende bepaling opgenomen:  

6. Informatie waarop geheimhouding rust wordt alleen gedeeld met derden indien:
    a. de raad dit noodzakelijk acht voor het uitoefenen van zijn taken en hiertoe besluit;
    b. het college dit noodzakelijk acht voor het dagelijks bestuur van de gemeente en hiertoe besluit.

7. Indien het college op grond van het zesde lid (aanhef en onder b), besluit informatie waarop geheimhouding rust met derden te delen, brengt hij dit ter kennis aan de raad.