Juridische vraagbaak: vraag van de maand

Kan de agendering van een motie vanwege de inhoud worden tegengehouden?

Vraagstelling 1.
Een raadsfractie bereidt een motie Vreemd aan de orde van de dag voor, waarin het college wordt opgeroepen om als gemeente geen gevolg te geven aan de Spreidingswet. Er ontstaat bestuurlijke discussie: mag een dergelijke motie, waarin in feite wordt opgeroepen om zich niet aan de wet te houden, wel worden geagendeerd?   

Antwoord      
Artikel 147a lid 1 Gemeentewet geeft ieder individueel raadslid het recht een ‘ander voorstel’ ter behandeling in te dienen. Een motie valt in de categorie ‘ander voorstel’. De raad regelt via een verordening (veelal het Rvo) op welke wijze een voorstel wordt behandeld (lid 2). De consequentie van het derde lid is dat de behandeling van een voorstel alleen kan uitblijven als niet is voldaan aan de door de raad gestelde procedureregels. Bij de vaststelling van de agenda is dan ook geen ruimte voor een politiek/inhoudelijk oordeel maar moet de raad slechts toetsen of de motie correct is ingediend. Zo ja: dan moet (!) de raad de motie behandelen (tenzij de indiener de motie zelf intrekt natuurlijk).

Tot slot moet het college altijd in de gelegenheid gesteld worden om op een voorstel te reageren voordat de raad een besluit neemt. Met andere woorden: als de motie correct is ingediend en voldoet aan alle in de RvO gestelde eisen, moet de raad de motie behandelen. Het indienen van een motie is een fundamenteel instrument van een raadslid. Dat de inhoud van een motie onrechtmatig of onwenselijk is, kan geen reden zijn een motie niet te behandelen.

Vraagstelling 2.
Stel, de raad neemt een motie aan die qua inhoud in strijd is met de wet. Kan deze motie ter vernietiging worden voorgedragen?

Antwoord
Nee, ingevolge artikel 268 is alleen vernietiging mogelijk van een besluit van het gemeentebestuur dat op enig rechtsgevolg is gericht. Een motie is een oproep of verzoek en is niet gericht op enig rechtsgevolg. Het is aan het college om al dan niet uitvoering te geven aan een door de raad aangenomen motie. 

Heb jij een juridisch-bestuurlijke vraag?
De juridische vraagbaak is van en voor onze leden. Heb jij een juridisch-bestuurlijke vraag? Schroom niet om deze voor te leggen aan de vraagbaak via: info@griffiers.nl