Juridische vraagbaak: vraag van de maand

Vraag: kunnen de jaarstukken worden behandeld zonder definitieve accountantsverklaring?

 

 

Toelichting vraag: De definitieve accountantsverklaring over de jaarrekening komt waarschijnlijk niet op tijd af voor de raadsvergadering, waarin de jaarstukken worden behandeld. Wel is er een goedkeurende conceptverklaring van de accountant. Kunnen de jaarstukken worden behandeld, met gebruikmaking van deze conceptverklaring onder voorbehoud van een definitieve verklaring?

Antwoord
Het komt in de praktijk geregeld voor dat bij de behandeling van de jaarstukken een definitieve accountantsverklaring niet voorhanden is, maar in plaats daarvan een brief of ‘goedkeurende conceptverklaring’ van de accountant. De redenen hiervoor kunnen divers zijn: de accountant lukt het niet om zijn werkzaamheden volgens planning af te ronden, de raad wil de jaarstukken vroegtijdig behandelen, er is onduidelijkheid over het toetsingskader, etc.   

Krachtens artikel 213 lid 2 Gemeentewet (Gw) is de door de raad aangewezen accountant belast met de controle van de jaarrekening en het verstrekken van:

  • een accountantsverklaring (artikel 213 lid 3 Gw) en
  • een verslag van bevindingen (artikel 213 lid 4 Gw).

Het wettelijke uitgangspunt is dat er in ieder geval bij de (behandeling van) de jaarstukken een definitieve verklaring ligt van de accountant, ongeacht wat de strekking is van deze verklaring (goedkeurend, verklaring met beperking, verklaring van oordeelshouding of een afkeurende verklaring).

Een ‘goedkeurende conceptverklaring’ is in ieder geval geen definitieve verklaring. De vraag doemt dan op waarom de accountant nog geen definitieve verklaring kan afgeven. Naar alle waarschijnlijkheid: omdat de accountant nog niet klaar is met zijn werkzaamheden. Vanuit de raad/auditcommissie moet hier in ieder geval op worden doorgevraagd bij de accountant. Dan kan ook een inschatting worden gemaakt van het risico dat er alsnog geen goedkeurende verklaring kan worden afgegeven. En kan de accountant bijvoorbeeld een verklaring met beperking of oordeelsonthouding afgeven? Dan ligt er in ieder geval een definitieve verklaring.    

Terugkomend op de vraagstelling: kan de raad de jaarstukken behandelen zonder dat een definitieve accountantsverklaring voorhanden is? Op zich kan dit wel, echter dit is niet sjiek en wordt niet aanbevolen vanuit de contolerende verantwoordelijkheid van de raad. Ook richting toezichthouder wordt dan geen goede beurt gemaakt.

Aanbevelingen

  • Zet er op in dat er bij de raadsbehandeling van de jaarstukken een definitieve accountantsverklaring voorhanden is (ongeacht de strekking van de verklaring);
  • Bevraag de accountant (via de auditcommissie, indien voorhanden) naar de reden waarom geen definitieve verklaring kan worden afgegeven;
  • Indien de afgifte van een definitieve verklaring niet mogelijk is: laat de accountant zijn (voorlopige) bevindingen delen met de auditcommissie en betrek het verslag hiervan bij de behandeling van de jaarstukken.      

Eerder door de vraagbaak beantwoorde vragen over de accountantscontrole zijn te raadplegen via deze link.