Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur per 1 januari in werking

Op 1 januari 2023 treedt de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking.

Deze wet regelt onder meer een verplichte Verklaring omtrent het Gedrag voor kandidaat-bestuurders en een versterking van de informatiepositie van de commissaris van de Koning bij bestuurlijke problemen en integriteitskwesties. Het inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 504). Lees verder