Commisiedag 2024

De Commisiedag 2024 vond op 26 april plaats in het Provinciehuis van Overijssel in Zwolle.

De Commissiedag is bedoeld om te zien en te horen welke thema’s en onderwerpen aan de orde zijn en welke belangen van de griffiers daarbinnen spelen. Zo’n 30 leden waren aanwezig. Daarbij waren niet alleen de commissies binnen de vereniging vertegenwoordigd, maar ook de leden die zitting hebben in de VNG-commissies te weten die van: Raadsleden en Griffiers, Informatiesamenleving en Bestuur en Veiligheid.

Jaarcongrescommissie
De Congrescommissie begint op stoom te komen. Het thema van het jaarcongres is: De griffier in balans, waarbij aangehaakt wordt op het jaarthema van de waarde(n)volle griffier. De commissies zijn uitgenodigd om voor 14 mei aanstaande een voorstel voor een workshop aan te leveren. De locatie van de Night Before en het Jaarcongres op 3 en 4 oktober is de Oosterpoort in Groningen.

Commissie Openbaar Bestuur
De commissie Openbaar Bestuur werkt aan diverse thema’s zoals: participatie, intern samenspel binnen de gemeente en vertrouwen in de lokale democratie. Daarnaast besteedt de commissie aandacht aan voorkomende wetswijzigingen. Naar aanleiding van de publicatie Er(tussen)in, worden de prioriteiten van de raad nader beschouwd en uitgewerkt. Ten slotte wil de commissie ook met het actuele thema desinformatie en polarisatie aan de slag.

VNG-commissie Raadsleden en Griffiers
De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers kent een vijftal aandachtspunten die voor de vereniging relevant zijn. Rond het thema democratie heeft de commissie een reactie gegeven op de lancering van het nieuwe (naamloze) stembiljet dat bij de komende verkiezingen als experiment binnen een aantal kieskringen wordt geïntroduceerd. Rond de griffie is er aandacht voor het promoten van het door de VNG omarmde profiel van de strategische griffier en de noodzakelijke inschaling daarbij. Met het oog op de kabinetsformatie is een brief aan de formateurs gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de bezoldiging van raadsleden. Ondermijning krijgt extra aandacht nu de signalen vanuit burgemeesters en raadsleden sterker worden. Ten slotte houdt de commissie alle voorstellen voor wet- en regelgeving in de gaten en adviseert naar gelang daar aanleiding toe is.

Commissie Belangenbehartiging
De commissie Belangenbehartiging zoekt allereerst nieuwe en actieve leden. Daarnaast werkt de commissie aan de verdere uitrol van het profiel van de strategische griffier en de daaraan gekoppelde inschaling naar omvang van de gemeenten. Dit laatste blijkt een taaie kwestie die om een lange adem vraagt, maar waar de commissie boven op blijft zitten. In 2025 wil de commissie een actualisatie van het handboek (Rechts)positie griffier publiceren. Ten slotte zijn binnen en via de commissie een aantal leden opgeleid tot gecertificeerd vertrouwenspersoon. Deze kunnen ingeschakeld worden om griffiers bij te staan en te ondersteunen.

VNG-commissie Informatiesamenleving
De VNG-commissie Informatiesamenleving richt zich o.a. op de uitwerking van de digitale agenda van de VNG. Daarbij wordt gekeken hoe kansen benut kunnen worden en welke innovatie (zoals artificiële intelligentie), ingezet kan worden bij het opstellen en uitwerken van bestemmingsplannen.

Commissie Professionele Ontwikkeling
De commissie Professionele Ontwikkeling zit midden in het proces van de herijking van de Ontwikkelscan. Met begeleiding van Berenschot zijn alle competenties aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek over de rol en functie van de strategische griffier opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot een aanvulling op de bestaande competenties. Deze worden verwerkt in de nieuwe scan. Tijdens de voorjaars-ALV op 7 juni wordt deze gelanceerd. Daarnaast werkt de commissie aan een koppeling van de ontwikkelscan aan de opleidingengids. De commissie kent een meerjarige ontwikkelagenda waaronder een uitvoeringsprogramma is opgenomen. De diverse acties en activiteiten worden hierin uitgewerkt en van een planning voorzien.

VNG-commissie Bestuur en Veiligheid
De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid houdt zich bezig met alles rondom de veiligheid van het openbaar bestuur. Naar aanleiding van de quick scan Lokale Democratie, wordt o.a. gewerkt aan een handreiking Aangifte doen voor de griffier. Daarnaast is de specifieke bedreiging van vrouwelijke politici onderwerp van gesprek. Daarnaast wordt samenwerking en afstemming met het Netwerk Weerbaar Bestuur nagestreefd. De commissie is daarbij ook in gesprek met het Strategische Beraad Veiligheid.

Bestuur
Voorzitter Kirsten ten Cate nam de aanwezigen mee in de plannen en ideeën van het bestuur. De hoofdlijnen van de vereniging kunnen via de commissies vertaald worden. Daarbij denkt het bestuur aan het aandragen van jaarthema’s, die langer dan een jaar gebruikt kunnen worden. Naast dat jaarthema, zal het bestuur met een meerjarige agenda/programma de hoofdlijnen uitzetten. Het bestuur zoekt daarbij naar synergie met de leden en de commissies. Bij nieuwe urgente onderwerpen en projecten, is het bestuur leidend en beslissend. De penningmeester zal de planning en controlcyclus tijdig met de commissies delen, zodat zij hun plannen daarop kunnen afstemmen. Ten slotte worden er drie vacature binnen het bestuur opengesteld. Momenteel worden profielen opgesteld voor een bestuurslid: Professionele Ontwikkeling, Arbeidsmarktvraagstukken en Belangenbehartiging. De wens is om deze nieuwe bestuursleden tijdens de ALV op het Jaarcongres te benoemen.

Werkgroep Eigenstandig
Afsluitend lichtte Geertje de Schipper en Gert-Jan Broer de werkzaamheden van de werkgroep Eigenstandig toe. De werkgroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een reactie op de kamerbrief Versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen van de minister van BZK en het rapport Eigenstandig en (on)afhankelijk. Hierbij wordt een stevigere verankering van de rol en positie van de griffier in de Gemeente- en Provinciewet beoogd. Daarnaast bepleit de werkgroep het centraliseren van de rechtspositie van de griffier. Het bestuur heeft de reactie vervat in een brief aan de minister waarin hij wordt uitgenodigd een vervolgtraject te starten. Dit moet leiden tot een concrete invulling van de positie van de griffier in wet- en regelgeving.

Alle aanwezigen kregen tot slot een ‘Je wordt bedankt’ reep van Tony Chocoloney voor hun inzet voor de vereniging.