Wet Open Overheid

De Wob wordt de Woo. Een verschil van één letter, maar de nieuwe Wet open overheid gaat heel wat betekenen voor gemeenten.

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De nadruk van de wet ligt dus op actieve (digitale) openbaarmaking. Hiervoor is volgens de wet een cultuurverandering noodzakelijk.

Uitgangspunt van de wet

Niet passief desgevraagd, maar uit eigen beweging wordt het uitgangspunt.

De kern van de wet is tweeledig. Ten eerste verplicht de wet overheidsorganisaties documenten in de volgende elf categorieën actief openbaar te maken:

 • Wet- en regelgeving;
 • Organisatiegegevens;
 • Raadsstukken;
 • Bestuursstukken;
 • Stukken van adviescolleges;
 • Convenanten;
 • Jaarplannen en -verslagen;
 • Wob/Woo-verzoeken;
 • Onderzoeken;
 • Beschikkingen;
 • Klachten.

Ten tweede verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen.

Actuele informatie (febr 2022)

Op 22 februari 2022 heeft een lunchgesprek over dit onderwerp plaatsgevonden met Jeroen Jonkers van VNG-R. Dit leverde de onderstaande informatie op en de tip om contact te zoeken met de projectleider in je eigen gemeente. Op sheet 10 van de presentatie vind je een tijdpad. 

Open Raadsinformatie om te voldoen aan de Woo

Met Open Raadsinformatie kunnen gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals agenda’s, moties, beleidsstukken en besluiten, snel en eenvoudig toegankelijk maken. Op de site van Open Raadsinformatie kunnen inwoners, journalisten, wetenschappers en alle andere belangstellenden vervolgens nagaan wat er in de lokale politiek speelt. Met laagdrempelige toegang tot raadsinformatie op een landelijke, openbare website versterken gemeenten de lokale democratie en de transparantie van het gemeentebestuur. Dat wordt belangrijker naarmate gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden krijgen en de rol van de lokale journalistiek afneemt.