Rechtspositie

Dit dossier behandelt o.a. HR21 functieprofiel, de rechtspositie en de werkgeverscommissie.

De vereniging werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als het gaat om de positionering van de griffier. Het bestuur van de VNG heeft ingestemd met 1 profiel voor de beschrijving van rol en positie van de griffier. Dit nieuwe profiel gaat uit van een gelijkwaardige positie van de griffier in de zogeheten lokale driehoek, die bestaat uit burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Dit profiel zal de huidige drie profielen in HR21 vervangen.

Uitgangspunt is dat de taken die in de profielen staan beschreven door iedere griffier vervuld worden, maar dat de mate waarin (hoeveel, hoe vaak) kan variëren per gemeentegrootte of behoefte van de raad. 

Voor de overige griffiemedewerkers vind je de profielen hier

De rechtspositie van de griffier is in 2018 geactualiseerd. In de Handreiking rechtspositie van de griffier worden de ontwikkelingen in de (rechts)positie van de griffier geschetst, de wijze waarop de raden en werkgeverscommissies daarmee om kunnen gaan en wordt een vooruitblik gegeven op de gevolgen die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de griffie(r) zal hebben.

 

Nieuws

Door de inwerkingtreding van de Wnra is in artikel 11.5 van de CAO-Gemeenten de verplichting opgenomen dat de werkgever een geschillencommissie in

Ben jij goed in het positioneren van de raad als werkgever? En in het bevorderen van de rechtspositie van de griffie(r)s?

Vorige week heeft het VNG-bestuur gekozen voor één