Rechtspositie

Dit dossier behandelt o.a. het HR21 functieprofiel, de rechtspositie en de werkgeverscommissie.

De vereniging werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als het gaat om de positionering van de griffier. Het bestuur van de VNG heeft ingestemd met 1 profiel voor de beschrijving van de rol en positie van de griffier. Dit nieuwe profiel gaat uit van een gelijkwaardige positie van de griffier in de lokale driehoek, die bestaat uit burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Dit profiel zal de huidige drie profielen in HR21 vervangen.

Uitgangspunt is dat de taken die in de profielen staan beschreven door iedere griffier vervuld worden, maar dat de mate waarin (hoeveel, hoe vaak) kan variëren per gemeentegrootte of behoefte van de raad. Voor de overige griffiemedewerkers vind je de profielen hier

Rechtspositie
De rechtspositie van de griffier is in 2018 geactualiseerd. In de Handreiking rechtspositie van de griffier worden de ontwikkelingen in de (rechts)positie van de griffier geschetst, de wijze waarop de raden en werkgeverscommissies daarmee om kunnen gaan en wordt een vooruitblik gegeven op de gevolgen die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de griffie(r) zal hebben. 
 

 

Nieuws

De Vereniging van Raadsleden (NVvR) heeft (ondersteund door de VvG), in 2021 de VNG geadviseerd één

De Vereniging van Griffiers doet een aantal concrete voorstellen aan demissionair minister Hugo de Jonge van BZK om de eigenstandigheid van de grif

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de (juridische) mogelijkheden om de decentr