AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat heeft de AVG veranderd?

De AVG heeft onder meer gezorgd voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgevens, subpagina Algemene informatie AVG | Autoriteit Persoonsgegevens, vind je algemene informatie over de AVG.

Handreiking casuistiek-gegevensbescherming gemeenteraad

De Informatiebeveilingsdienst (IBD) van de VNG heeft samen met de VvG een handreiking casuistiek-gegevensbescherming gemeenteraad opgesteld. Dit document kan dienen als afwegingskader bij de omgang met persoonsgegevens. De tekst hieronder is uit deze handreiking afkomstig.

De gemeenteraad is als bestuursorgaan een verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 4 lid 7 AVG. Dit betekent dat de gemeenteraad moet kunnen aantonen dat de verwerkingen die hij doet, voldoen aan de AVG. Daarnaast dient de raad onder andere een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen en zal de raad wanneer er persoonsgegevens verstrekt worden aan andere partijen specifieke afspraken moeten maken. De AVG is van toepassing wanneer de gemeenteraad persoonsgegevens verwerkt. Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon en zijn er in vele soorten. Namen, adressen, Burgerservicenummers, maar ook postcodes, fotobeelden, kentekens en telefoonnummers kunnen onder omstandigheden persoonsgegevens zijn wanneer zij (in combinatie met andere gegevens) herleidbaar zijn tot een persoon. Onder het begrip verwerken vallen alle handelingen die de organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals opslaan, verzamelen, verspreiden, beschikbaar stellen en vernietigen.