Wie wordt ons nieuwe bestuurslid Belangenbehartiging en/of Integriteit?

 

De Vereniging van Griffiers is op zoek naar een nieuw bestuurslid of bestuursleden voor de portefeuilles Belangenbehartiging en Integriteit.

Op dit moment zijn beide portefeuilles ondergebracht bij één bestuurslid. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de kandidaten wordt besloten of er één kandidaat-bestuurslid wordt voorgedragen voor beide portefeuilles of dat er twee kandidaat bestuursleden worden voorgedragen.

 

Commissie Belangenbehartiging

De commissie Belangenbehartiging wordt voorgezeten door Onno de Vries, griffier van de gemeente Tytsjerksteradiel, daarbij ondersteund door Ina Schutte, griffier in Leusden. De commissie richt zich op alle onderwerpen die te maken hebben met de rechtspositie van de griffier en de griffie. Zo is er recent een webinar verzorgd over het vernieuwde boek De rechtspositie van de griffier en zijn er trainingen georganiseerd voor de werkgeverscommissies. De commissie heeft functieprofielen ontwikkeld en een van de leden is adviserend lid van het College van Arbeidszaken. Er zijn nauwe contacten met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

 

Commissie Integriteit

De commissie Integriteit wordt voorgezeten door Bram Oostdijk, plaatsvervangend griffier gemeente Hoeksche Waard en ondersteund door Esther Hoogstraten, griffier in de gemeente Bunschoten. De commissie richt zich op integriteitsvraagstukken waarmee de griffier te maken krijgt. In 2018 is er onder meer stilgestaan bij het feit dat raadsleden geen werkzaamheden mogen verrichten voor de gemeenten en geen grond van de gemeente mogen kopen of verkopen. De provincie kan hiervoor ontheffing verlenen en de commissie onderzocht hoe de provincies daarmee omgaan. In 2019 wordt werk gemaakt van het trainen van collega-griffiers op het gebied van integriteitsdilemma’s.

 

Vergaderingen commissies

Beide commissies vergaderen in 2019 eens per 5 tot 6 weken op maandag in het gemeentehuis van Houten.

 

Profielkenmerken

Van het nieuwe bestuurslid verwachten wij primair een grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van ons vak. Wij verwachten:

  • een visie op de rol en positie van de griffier in het openbaar bestuur;

  • het vermogen om vanuit de visie een vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk;

  • communicatieve vaardigheden, openheid en een positief-kritische houding;

  • een teamspeler die ook in staat is om zelfstandig te functioneren;

  • initiatiefrijk;

  • gevoel voor humor en relativerend vermogen;

  • affiniteit met en visie op belangenbehartiging en/of integriteit.

 

Allereerst is het belangrijk dat we kandidaten vinden die de portefeuille goed kunnen behartigen. Daarnaast willen we, gelet op de huidige samenstelling van het bestuur, griffiers van buiten de Randstad en vrouwen met name uitnodigen om te reageren.

 

Taken

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging. Dit kan tijdens de bestuursvergaderingen, waar je deelneemt aan de besluitvorming. Je neemt ook deel aan de vergaderingen van de commissie Belangenbehartiging en/of Integriteit en je bent de linking pin met het bestuur.

Ook doe je zelf voorstellen aan het bestuur. Daarnaast verwachten wij dat je als bestuurslid zichtbaar bent, bijvoorbeeld bij verschillende verenigingsactiviteiten.

 

Tijdsbesteding

Het bestuurslidmaatschap vraagt natuurlijk de nodige tijd. Daarom is het belangrijk dat werkgevers positief staan ten opzichte van een bestuurslidmaatschap én dat je voor jezelf mogelijkheden ziet om hiervoor voldoende tijd vrij te maken. Voor een bestuurslid geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 2 à 3 dagen per maand. Er zijn qua tijdsbesteding pieken en dalen.

 

Overige informatie

Het bestuur vergadert op dinsdagen in Hilversum. Andere verenigingsactiviteiten vinden verspreid over het land op wisselende dagen plaats. Voor bestuursactiviteiten wordt in redelijkheid een vergoeding betaald voor reiskosten.

 

Meer informatie over de vacature(s) kun je vragen aan

- Voorzitter Renée Wiggers (06- 10817448)

- Paul van Ruitenbeek, portefeuillehouder Belangenbehartiging en Integriteit (06-22336671)

 

Reageren

Maak je kandidatuur vóór 28 januari 2019 bekend via info@griffiers.nl. Wij zijn benieuwd naar de reacties!