Verklaring Omtrent Gedrag voor decentrale volksvertegenwoordigers

Het is van belang de juiste regels te volgen bij het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor decentrale volksvertegenwoordigers.

De VOG wordt aangevraagd bij en afgegeven door Justis.

Met het oog op de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van maart volgend jaar is een factsheet opgesteld. Hierin is het wettelijk kader opgenomen, waaruit blijkt dat er bij de aanvraag andere regels gelden voor politieke partijen dan voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Binnen gemeenten, provincies en waterschappen gelden andere regels voor leden van een raadscommissie, een bestuurscommissie of overige commissies dan voor raadsleden, statenleden en leden van het algemeen bestuur van een waterschap. Verkeerd ingediende aanvragen worden door Justis niet in behandeling genomen. 

Om misverstanden te voorkomen, heeft het ministerie van BZK een brief opgesteld met regels over de aanvraag van de VOG en het wettelijk kader voor het afleggen van de eed of belofte.