Uitvraag ervaringen rondom de geschillencommissie

Door de inwerkingtreding van de Wnra is in artikel 11.5 van de CAO-Gemeenten de verplichting opgenomen dat de werkgever een geschillencommissie in stelt of aan sluit bij een regionale geschillencommissie. De VvG wil graag weten wat jouw ervaringen zijn met geschillencommissies. 

Taken geschillencommissie

De geschillencommissie bemiddelt tussen de werkgever en werknemer over de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem, sociaal plan of statuut en de uitvoering van een ‘Van werk naar werk-traject’. (Overigens is in artikel 11.2.4 van de CAO-Provincies de Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden van de VNG aangewezen als geschillencommissie. Deze is kennelijk niet bedoeld voor de decentrale gemeenten. Iets om nader te bestuderen.)

De keuze van het functiewaarderingssysteem, sociaal plan of statuut, wordt gemaakt door het college en de lokale bonden. Het is dus zaak dat bij de totstandkoming van afspraken hierover, de werkgeverscommissie erop toeziet dat hierin ook de belangen van de griffie worden meegenomen. Vervolgens is het de werkgeverscommissie die in het individuele geval van de griffie(r) de toepassing van het systeem, sociaal plan of statuut voor zijn rekening neemt. In die relatie werkgeverscommissie en griffie(r) kan een geschil ontstaan. In die gevallen kan een geschillencommissie bemiddelen of een oplossing geven voor het geschil.

Het is van belang dat bij het instellen van een dergelijke geschillencommissie de werkgeverscommissie ook vooraf bij de instelling ervan meedenkt over het borgen van de belangen van de griffie in deze commissie. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling ervan of dat de werkgeverscommissie voorwaarden meegeeft voor de aansluiting bij een regionale geschillencommissie. Al met al is de verplichte geschillencommissie dus een belangrijke commissie voor de griffier en de overige griffiemedewerkers als er een geschil ontstaat over de toepassing van bijvoorbeeld HR21, het sociaal plan, statuut of bij een herindeling van een ‘Van werk naar werk-traject’.

Vragen aan de leden

Graag legt de Vereniging van Griffiers de volgende twee vragen aan jullie voor:

1.           Op welke wijze is in jullie gemeente de instelling van een lokale geschillencommissie tot stand gekomen of is de aansluiting bij een regionale geschillencommissie gerealiseerd? Zijn hierbij de belangen van de griffie(r) meegenomen? Zit er bijvoorbeeld iemand in die gespecialiseerd is in griffie-aangelegenheden? Zijn er gemeenten die werken met een lokale geschillencommissie?

2.           Zijn er al griffie(r)s die bij een geschil op het gebied van de toepassing van het functiewaarderingssysteem (denk aan HR21), sociaal plan of statuut (denk aan reorganisatie) of bij een ‘Van werk naar-werktraject’ (denk aan herindeling) tussen hem/haar en de werkgeverscommissie/gemeente gebruik heeft gemaakt van een dergelijke geschillencommissie? Zo ja, wat zijn daarmee dan de eerste ervaringen?

Aanbevelingen voor geschillencommissies

Graag horen wij jullie ervaringen met geschillencommissies aan de hand van de hierboven geformuleerde vragen. Wil je deze ervaringen kwijt of wil je hierover meer informatie? Neem dan contact op via info@griffiers.nl. Aan de hand van de ervaringen wil de VvG aanbevelingen opstellen voor griffie(r)s en raden/werkgeverscommissies als het gaat om geschillencommissies.