Stel je raad uiterlijk 31 januari 2019 voor om, via de gemeentesecretaris, “voor” te stemmen op de ledenraadpleging Wnra

Het klinkt raar, om de raad voor te laten stemmen via de gemeentesecretaris. De raad is toch werkgever en daar komt toch geen gemeentesecretaris in beeld? In dit bericht leg ik uit hoe het zit.

 

Wnra algemeen

Kort geleden hebben alle raden en colleges een brief ontvangen van de VNG waarin staat dat de ledenraadpleging geopend is voor de omzetting van de CAR UWO naar de Wnra. https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20181122_ledenbrief_afspraken-wnra-bij-gemeenten.pdf Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dan gaat de rechtspositie van veel werknemers bij de overheid, waaronder gemeenten, over van het ambtenarenrecht naar het reguliere arbeidsrecht. De inwerkingtreding van de Wnra betekent dat veel afspraken opnieuw moeten worden vastgelegd. Deze gaan ook gelden voor griffie(r)s. De VNG en de vakbonden hebben daarover afspraken gemaakt die vervat zijn in de ledenraadpleging.

 

Waarom de gemeentesecretaris?

De ledenraadpleging staat open tot 1 februari 2019. Dit houdt in dat onze werkgeverscommissies (of het gremium dat de werkgeverstaak heeft gekregen of de raad zelf, als dat gremium er niet is) voor die tijd de gemeentesecretaris moet laten weten of hij het ermee eens is (voor) of niet (tegen). Iedere gemeente heeft, van oudsher, één stem. Vroeger was er slechts één werkgever, de gemeentesecretaris/het college. Door het dualisme zijn dat er twee geworden: onze werkgever de gemeenteraad en de werkgever college voor de ambtelijke organisatie. Maar ieder lid (een gemeente) van de VNG heeft één stem. Dat is, ondanks het dualisme, zo gebleven. Op het moment dat er een ledenraadpleging is dan krijgt de gemeentesecretaris de opdracht van het college om voor of tegen te stemmen. De gemeentesecretaris zal bij ledenraadplegingen aan beide werkgevers, dus ook die van de raad, zijn mening mee moeten nemen. Iedere afdeling P&O hoort te helpen bij het voorbereiden op en het meegeven van het juiste besluit van de raad aan de gemeentesecretaris.

 

Waarom een “ja”?

Het college voor Arbeidszaken heeft een tijd geleden met de vakbonden afgesproken dat de omzetting slechts een technische omzetting is. Dit houdt kort gezegd in dat de tekst van de Wnra inhoudelijk niets wijzigt ten opzichte van de CAR UWO. Als adviserend lid van het College voor Arbeidszaken heb ik gevraagd of het werkgeverschap van de raad m.b.t. het personeel op de griffie in de Wnra, net als in de CAR UWO, expliciet opgenomen kan worden. Hiervoor ligt inmiddels een verzoek bij de bonden om in de Wnra een bepaling op te nemen die hetzelfde regelt als CAR UWO artikel 1:3a. Er vanuit gaande dat de vakbonden het voorstel accepteren is mijn advies aan iedere gemeenteraad ‘voor’ te stemmen. De toevoeging past m.i. binnen de eerdere afspraken van een technische omzetting, omdat het ook zo expliciet stond in de CAR UWO.       

 

Wat gebeurt er verder landelijk nog?

Ook op landelijk niveau wordt geprobeerd de werkgeversrol van de raad explicieter op te nemen. Een verslag van de Tweede Kamer over een debat over aanpassing van wetten n.a.v. de Wnra laat zien dat de VVD heeft gevraagd artikel 2.4 van de Gemeentewet aan te scherpen door de raad expliciet de bevoegdheid te geven besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffie en met de op de griffie werkzame ambtenaren. De burgemeester ondertekent de privaatrechtelijke overeenkomsten slechts. Verder vraagt de VVD aandacht voor de bevoegdheid van de gemeenteraad om enkele privaatrechtelijke rechtshandelingen (zoals detacherings-overeenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en inhuur-overeenkomsten) te mogen blijven doen. De vraag is of voorgaande twee zaken overgenomen worden, maar het is in ieder geval de insteek. Wordt vervolgd.  

 

N.b. een disclaimer voor de statengriffiers. Daar loopt een ander traject via het IPO. Bovenstaand is op hen dus slechts deels van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amanda Kost, Statengriffier van Flevoland.

Ik wens iedereen een fijn kerstreces en een gezond 2019 toe.

 

Met vriendelijke groet,

Nancy Mosterman Msc MMC
Raadsgriffier gemeente Lelystad

Adviserend lid CvA-VNG