Start twee nieuwe intervisietrajecten voor (plv) griffiers in september

Na de eerste goede ervaringen starten we na de zomer met twee nieuwe intervisiegroepen. De eerste groep vindt plaats op woensdagochtenden, start op 11 september en richt zich vooral op de zuidelijke helft van het land. De andere groep is op de maandagochtenden, start op 16 september en richt zich op de noordelijke helft. Het traject bestaat uit 6 bijeenkomsten, begeleid door Kees van Rooijen en er wordt een bijdrage van € 300,- gevraagd.

 

Aanmelden kan via info@griffiers.nl. Meer informatie vind je hieronder.

 

Waarom Intervisie?

Een groot deel van het werk is routine en vanzelfsprekend, maar bij welk werk je ook doet hoort ook te rade gaan bij anderen, checken of je de goede insteek/werkwijze gekozen hebt, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen. In contact met je vakgenoten doe je vaak nieuwe ideeën en zienswijzen op en ontdek je ook ‘blinde vlekken’. Zulke contacten vinden bijna dagelijks plaats, vaak even tussendoor.

 

Bij intervisie gebeurt dit systematisch. Daardoor worden ervaringen omgezet in nieuwe inzichten waarmee iemands professionaliteit op een hoger niveau wordt getild. Daarbij bevordert intervisie de gezamenlijkheid en is het een uitgelezen kans voor mensen om regelmatig feedback te krijgen op hun functioneren. Zo heeft het ook een motiverend en bindend effect.

In het ambtsonderzoek ‘Beeld van het griffiers ambt’ werd de vraag gesteld welke competenties de griffiers willen ontwikkelen. Hierbij werden onder meer de competentie ‘feedback geven’, ‘mensen overtuigen en enthousiasmeren’ en ‘leren en verder ontwikkelen’ vaak genoemd. De genoemde competenties en kernwaarden, alsook de andere genoemde ontwikkelpunten zijn bij uitstek geschikt om in een intervisietraject verder te ontwikkelen.

 

De deelnemende griffiers kunnen zelf bepalen welke aspecten zij in willen brengen tijdens de intervisiebijeenkomsten om zich verder te bekwamen in de gewenste competenties. Dit is een prachtige basis om te leren van elkaar tijdens het intervisietraject.

 

Het doel van intervisie is de griffiers te laten reflecteren op hun/haar eigen handelen door intervisie. Het leren van elkaar, met elkaar, om de professionaliteit in handelen en gedrag te vergroten.

 

Intervisie kan ook vanuit een ander perspectief grote voordelen bieden. Het is namelijk vaak krachtiger en directer dan een opleiding. Intervisie kan geweldig goed werken voor die situaties, waarmee nog geen ervaring is opgebouwd en waar nog geen bevredigende manier van werken voor ontwikkeld is (nieuwe taken, sterk ontwikkelende vragen vanuit de maatschappij en de functie van de raad hierin). Een ander voorbeeld is intervisie als middel voor het verankeren van nieuwe werkwijzen. Wanneer inzichten in werkwijze veranderen, opvattingen over het vak veranderen, de regelgeving verandert, dan zijn oplossingen vaak tijdelijk en niet zozeer standaard. Maatwerk oplossingen en inzichten kunnen in de intervisie worden opgedaan.

 

Vanuit dit oogpunt is het van onderschikt belang of de intervisiedeelnemers werkzaam zijn in grote of kleine organisaties. Juist het gebruik van verschillende competenties en kernwaarden maakt het leren van en met elkaar door intervisie bijzonder leerzaam en verhoogt dit op vele vlakken de professionaliteit van griffiers.

 

Individuele leerpunten van de intervisten worden benoemd tijdens de intakegespreken, voorafgaand aan het intervisietraject en gedurende het gehele traject bewaakt worden door de intervisiebegeleider. Eventueel kunnen de leerpunten met de andere intervisten uit de groep gedeeld worden indien ze daarvoor open staan (vrije keuze).

 

Tijdens de eerste bijeenkomst van het intervisietraject wordt uitgebreid stil gestaan bij feedback geven, hoe dit werkt en vervolgens wordt hiermee geoefend. Feedback geven en ontvangen is essentieel voor het goed en veilig verlopen van de intervisiebijeenkomsten en zal daarom ook in het gehele traject worden toegepast.

 

Aanpak

De Vereniging van Griffiers wil intervisie faciliteren voor haar leden, in eerst instantie door een pilot van 2 intervisietrajecten. Kenmerken van intervisie zijn:

 

 • Een ideale intervisiegroep bestaat uit 6 tot 8 personen, waarbij 2-3 deelnemers een praktijkvraag inbrengen.
 • Het intervisietraject bestaat uit 6 bijeenkomsten.
 • Deelname staat open voor alle leden van de Vereniging van Griffiers.
 • Tijdens de eerste bijeenkomst vindt er een kennismaking plaats, wordt aangegeven wat intervisie is en wat niet en welke methodiek wordt toegepast. Vervolgens wordt er geoefend met diverse onderdelen van intervisie. In de volgende 5 bijeenkomsten brengen alle intervisten hun casussen in.
 • Intervisie werkt goed wanneer 1x per 4-6 weken een bijeenkomst plaatsvindt.
 • Er wordt gewerkt met een gestructureerde intervisiemethodiek.
 • De intervisie wordt gefaciliteerd door een intervisiebegeleider. Deze is tevens verantwoordelijk voor het creëren en bevorderen van een veilige leeromgeving, alsmede de organisatie van de bijeenkomsten.
 • Een intervisiebijeenkomst duurt maximaal 3 uur.
 • De praktijkvragen van degene(n) die als casusinbrenger optreden, zijn leidend.
 • De deelnemers hebben een vragende en probleemgerichte houding. Zij adviseren, stellen alternatieven voor en vertellen iets vanuit hun eigen ervaring.
 • De intervisten (griffiers) werken op gepaste afstand (bij voorkeur uit verschillende kringen) van elkaar zodat er geen belangenverstrengeling is. Dit houdt ook in dat tijdens de intakegesprekken er ook zorgvuldig getoetst wordt of er sprake is van ‘minder’ vertrouwen tegen een van de andere deelnemers in de groep.
 • Er wordt gewerkt vanuit een basis van vertrouwen, vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid.