Rectificatie bericht VNG over griffiers in HR21

Op 17 februari 2021 verscheen er een bericht op de website van de VNG waarin de VNG leden worden geïnformeerd over de normfuncties griffier in HR21. Dit bericht is op verzoek van het College voor Arbeidszaken-lid (CvA) Liesbeth ten Have aangepast. Hieronder vinden jullie het hele VNG bericht, waarvan de gele zin wordt weggehaald. 

De reden waarom deze zin weggehaald is, is als volgt. In december heeft het CvA op aandringen van de Vereniging van Griffiers en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgesproken dat de 3 profielen in HR21 een ongewenst effect met zich meebrengen, omdat er maar 1 profiel zou moeten zijn en dat is dé griffier. De drie functies zijn meteen uit HR21 gehaald en in de VNG-bestuursvergadering van december is vervolgens meegegeven dat dat ene nieuwe profiel uiterlijk in juni 2021 een feit moet zijn. Door de gele zin worden er (naast de 3 profielen die er waren) in potentie in de tussentijd legio profielen gemaakt. En dat is natuurlijk onwenselijk nu we juist naar 1 profiel toe willen.  

Ons advies is: “Indien jullie gemeente over gaat op HR21, dan is het raadzaam jullie werkgeverscommissie en P&O te informeren dat het momenteel niet wenselijk is om qua griffie mee te gaan. Wacht met overgaan naar HR21 tot er via deze headlines groen licht gegeven wordt!”. Het is voor gemeenteraden als werkgever immers niet verplicht in HR21 mee te gaan.  

Bericht op de VNG-site: 

Op verzoek van het College voor Arbeidszaken is per 1 januari 2021 de kolom ‘politiek’ met daarin de 3 normfuncties voor de raadsgriffier, uit de functiematrix van het sectorale functiewaarderingsysteem HR21 verwijderd.

De VNG heeft na gesprekken met de Vereniging van Griffiers (VvG) vastgesteld dat gemeenteraden de griffiers-functie verschillend invullen.

De VNG zou, net als de VvG, graag zien dat gemeenteraden worden ondersteund door een stevige griffie(r), maar respecteert de vrijheid van gemeenteraden om zelf invulling te geven aan de eigen ondersteuning en de toepassing van een bepaald profiel op de functie van de griffier. Gezien het feit dat op dit moment twee derde van de gemeenten die bij HR21 zijn aangesloten al een eigen lokaal profiel voor de functie van de griffier heeft, is de verwachting dat een en ander in de praktijk niet tot grote problemen zal leiden.

Voor de gemeenten die op dit moment voor de functie van de raadsgriffier gebruik maken van een van 3 normfuncties die nu uit de functiematrix van HR21 zijn verwijderd, verandert er niets. Deze normfuncties worden als ‘lokale functie’ in de functietabel van de gemeente gehandhaafd. Gemeenten die bij HR21 zijn aangesloten, behouden de mogelijkheid om een lokale functie voor de griffier volgens de HR21 systematiek aan te laten maken.

Met vragen over dit onderwerp kan het beste contact worden opgenomen met de eigen adviseur van de HR21-organisatie.