QR-codes en verkiezingsactiviteiten (update)

Moeten deelnemers aan verkiezingsdebatten en andere activiteiten ook een QR-code tonen om binnen te komen? 

In overleg met BZK kan het volgende geantwoord worden: Kandidaat-volksvertegenwoordigers zijn uitgezonderd van de CTB-plicht voor deelname aan een verkiezingsdebat op een locatie waar een CTB-plicht geldt. Dit geldt uitsluitend voor de duur van het debat. Na afloop geldt op de locatie dus wel een CTB-plicht voor kandidaat-volksvertegenwoordigers.

Er is sprake van een verkiezingsdebat wanneer het een debat tussen twee of meer kandidaat-volksvertegenwoordigers (personen die op een kandidatenlijst staan) van tenminste twee verschillende politieke partijen betreft.

Binnen de huidige maatregelen is het mogelijk om een verkiezingsdebat met publiek te organiseren. Een verkiezingsdebat met publiek kwalificeert als een evenement. Indien het wordt georganiseerd in een publieke binnenruimte moeten de geldende coronamaatregelen worden gevolgd, zoals bijvoorbeeld de placeringsplicht. Voor het publiek bij een verkiezingsdebat geldt bovendien een CTB-plicht.

Voor overige (niet-wettelijke) verkiezingsactiviteiten geldt de CTB-plicht ook voor de kandidaat-volksvertegenwoordigers, indien deze verplicht is op de locatie waar de activiteit plaatsvindt (Locatie is dus leidend). Meestal gaat het om een evenement in de zin van de Tijdelijke wet maatregelen (elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres). N.B.: voor warenmarkten geldt een expliciete uitzondering.

Volksvertegenwoordigers kunnen zich beroepen op de uitzondering voor beroepsmatige werkzaamheden (art. 58a, lid 8, Wpg) indien zij zich in het kader van het beroep (ambt) op een locatie dienen te begeven en indien deze werkzaamheden niet elders verricht kunnen worden. Te denken valt aan essentiële werkzaamheden zoals het bijwonen van een raadsvergadering. Een campagneactiviteit valt doorgaans niet onder de uitzondering.