Proeftuinen Wet open overheid, deelnemers gezocht

Op 2 januari 2019 is een aangepast wetsvoorstel van de Wet open overheid (Woo) ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft een initiatiefwetsvoorstel, die beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken.

 

De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De verwachting is dat deze in het najaar van 2019/voorjaar 2020 wordt behandeld in het parlement. De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2021.

 

Door de transparantie draagt de Woo bij aan de bescherming van grondrechten en publieke waarden en het ondersteunen van het functioneren van de democratie. Dit betekent dat burgers, gemeenteraadsleden maar ook ambtenaren eenvoudiger bij de benodigde informatie moet komen.  Ook de griffies en gemeenteraden moeten voldoen aan de Wet Open Overheid.

 

VNG Realisatie ontwikkelt momenteel programma’s die gemeenten (gemeenteraden, colleges en ambtelijke organisaties) ondersteunen bij de invoering van de Wet open overheid. Om daar ervaring mee op te doen, organiseren ze met gemeenten proeftuinen om gezamenlijk stappen te zetten naar een open overheid met als doel uiteindelijk te voldoen aan de Wet Open Overheid en de overheid meer transparanter te maken.

 

Met een aantal griffiers zouden we ook gezamenlijk een proeftuin op kunnen pakken, bijvoorbeeld de proeftuin Actieve Openbaarheid. Deze proeftuin sluit het meest aan bij de verantwoordelijkheden van de raad en griffie. Zie voor de zes proeftuinen: Proeftuinen Wet open overheid: extra deelnemers gezocht | VNG Realisatie. Een eerst stap (maar nog lang niet voldoende om als raad en griffie te voldoen aan de Wet Open Overheid) is bijvoorbeeld door met 355 gemeentes aan te sluiten op https://zoek.openraadsinformatie.nl/#/

 

Met deelname aan een proeftuin kunnen we zowel voor onze lokale raadsleden als op regionaal en landelijk niveau een stimulans geven en ervaring opdoen met de Wet Open Overheid.

 

Heb je een idee om gezamenlijk stappen te zetten en wil je vooruitlopend op de wet al in beweging komen, neem dan contact met ons op. Robert van Dijk,  griffier van de gemeente Teylingen via r.vandijk@raadteylingen.nl​ (06-28848802) of rechtstreeks bij de projectleider van VNG Realisatie, Jeroen Jonkers via jeroen.jonkers@vng.nl (06-14016061)