Pilot van PDF naar data

Gezocht: 10 pilotgemeenten die de mogelijkheden willen verkennen

 

Open Raadsinformatie wordt momenteel door 100 gemeenten beschikbaar gesteld. De meeste gemeenten stellen de raadsstukken beschikbaar in pdf-bestandsformaat. Gebruik van pdf-documenten heeft als nadeel dat het ongestructureerd is en belemmeringen opwerpt voor het hergebruik.

 

Bijvoorbeeld, het anonimiseren van een pdf van ingekomen brieven of van een groot aantal zienswijzen op een bestemmingsplan is een tijdrovend karwei waarbij snel fouten kunnen worden gemaakt. Met alle gevolgen van dien voor wat betreft de AVG.

 

Dit is op te lossen door NAW gegevens in documenten, zoals ingekomen brieven en zienswijzen, te scheiden van de inhoud door deze documenten op te slaan en beschikbaar te stellen als gestructureerde data.

 

Om deze mogelijkheden te verkennen gaat VNG Realisatie samen met  een klein aantal gemeenten en leveranciers een pilot uitvoeren om voor documenten waar de griffie controle op heeft - zoals moties, notulen, agenda’s en besluitenlijsten – niet meer als pdf-bestanden op te slaan en beschikbaar te stellen, maar als gestructureerde data. Tijdens deze pilot wordt met diverse griffiers/griffies en diverse leveranciers van raadsinformatiesystemen getest worden wat de impact voor de software en het werkproces is van de overstap van pdf naar gestructureerde data. Deze pilot geeft inzicht in de kansen, belemmeringen en mogelijkheden voor een gestructureerde invoer en beschikbaarstelling van raadsstukken.

 

Wil je meedoen aan de pilot of heb je vragen? Neem contact op met Robert van Dijk (r.vandijk@raadteylingen.nl / 06-28848802)