Invoering Wnra: stand van zaken en actiepunten voor jou(w werkgeverscommissie en HR)

 

In december 2018 werden jullie opgeroepen om HR te vragen de besluitvorming op te stellen voor jullie werkgeverscommissies om ‘voor’ de voorgestelde Wnra tekst voor gemeentepersoneel te stemmen. De VNG heeft, via het College voor Arbeidszaken (CvA), daarvoor met de vakbonden onderhandeld en de uiteindelijke tekst voorgelegd aan de leden. Het CvA heeft de vakbonden aanvullend gevraagd de gemeenteraad expliciet als werkgever op te nemen in de uiteindelijke tekst. Onderstaande tekst komt uit een stand van zaken memo van het College voor Arbeidszaken en is door mij iets aangepast naar nieuwe inzichten:

4. De griffie

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor griffiepersoneel het volgende:
 

  • De werkgever voor griffiepersoneel is de raad. Dit staat in de Gemeentewet artikel 107 en 107e. De wetgever heeft de Gemeentewet ‘technisch’ aangepast: het werkgeverschap van de raad blijft zoals die is. In de Memorie van Toelichting bij de ‘Aanpassingswet Wnra’ maakt de minister duidelijk dat ‘de raad, respectievelijk provinciale staten, zoals ook nu het geval is exclusief en met uitsluiting van het college, respectievelijk gedeputeerde staten, de zeggenschap hebben over griffieambtenaren'.
  • Hetzelfde staat nu ook in versie 2.0 van tekst voor de Cao Gemeenten in artikel 1.11: ‘Voor de toepassing van deze cao is de raad bevoegd ten aanzien van de griffier en de bij de griffie werkzame werknemers.’ Zie voor de hele tekst: https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/arbeidsvoorwaarden/nieuws/cao-gemeenten-versie-20
  • De Cao Gemeenten geldt direct voor griffiepersoneel. Nu moet de raad steeds aanpassingen in de CAR-UWO vaststellen.
  • De burgemeester ondertekent de arbeidsovereenkomsten voor griffiepersoneel. Het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst is een privaatrechtelijke handeling die alleen namens de gemeente kan worden uitgevoerd. Die rechtspersoon is de gemeente, vertegenwoordigd door de burgemeester (en niet de raad of het college).
  • De andere werkgeverstaken, bijvoorbeeld vaststellen werktijden, gebeurt zonder tussenkomst van de burgemeester. Deze werkgeverstaken kan de raad uitbesteden met delegatie of volmacht aan de werkgeverscommissie.
  • De burgemeester kan in de meeste gevallen voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst een volmacht aan een werkgeverscommissie geven voor de ondertekening van de arbeidsovereenkomst van de griffier en kan aan de griffier een volmacht geven voor de ondertekening van de arbeidsovereenkomsten voor de overige op de griffie werkzame medewerkers.

Op basis van bovenstaand wordt dus duidelijk dat het voorstel om de raad expliciet als werkgever te vermelden is overgenomen.

 

Actie aangaande arbeidsovereenkomsten medewerkers griffie?
 

Iedere medewerker die op 31 december 2019 op de griffie werkzaam is, krijgt op basis van zijn personeelsdossier van rechtswege een tweezijdig arbeidsovereenkomst. Hier hoeft niets voor gedaan te worden. Het kan wel zijn dat jouw gemeente/provincie aanvullend zaken wil regelen in een arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld bedingen). Vraag bij jouw HR na welke werkwijze zij gaat hanteren. Arbeidsrecht is een complexe materie, mocht je hier vragen over hebben dan is het aan te raden hier met jouw HR over te praten. Mocht de uitkomst onverhoopt onbevredigend blijven, dan kan een externe ingeschakeld worden om er naar te kijken met een advies voor jou en jouw werkgeverscommissie.

 

Ondertekening

Voor iedere medewerker (griffier, adviseurs, griffiemedewerkers) die in dienst komt na 31 december 2019 moet wel een tweezijdige arbeidsovereenkomst opgesteld worden. Zoals jullie hierboven lezen is het van belang dat het contract van de griffier namens de raad ondertekend wordt door de burgemeester. Let wel: het gaat hier dus puur om de ondertekening. Maar, wat mooier is, gezien de werkgeverstaak van de raad, is dat de burgemeester de werkgeverscommissie (voor de griffier) en de griffier (voor de overige medewerkers op de griffie) een volmacht kan geven om te ondertekenen. Allerlei andere zaken aangaande het werkgeverschap zitten sowieso bij de raad, of bijvoorbeeld een werkgeverscommissie die door de raad is ingesteld en hiermee belast is.

HR zal hiervoor een volmachtbesluit moeten opstellen, dat kan een structurele volmacht of een eenmalige volmacht zijn. Zo kan HR vervolgens de juiste arbeidsovereenkomsten opstellen voor de griffier en de overige op de griffie werkzame personen. Arbeidsvoorwaarden dienen hierin onveranderd overgenomen te worden, tenzij anders bij cao vastgelegd. 

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met:
Nancy Mosterman (adviserend lid College voor Arbeidszaken)
n.mosterman@lelystad.nl