Gemeenteraden in Fryslân trekken gezamenlijk op om grip op GR'en te versterken

Alle 18 gemeenteraden in de provincie Fryslân willen echt werk maken van hun kaderstellende en controlerende rol bij Gemeenschappelijke Regelingen.

Ze willen Grip op de gemeenschappelijke regelingen (GR) houden. De Kring van Friese griffiers heeft het initiatief genomen en hiervoor een proces ontworpen. Er wordt gezamenlijk opgetrokken. Alle Friese raden worden in de gelegenheid gesteld tijdig richtinggevende uitspraken te doen, dat wil zeggen bij de start van het proces dat uiteindelijk uitmondt in gewijzigde Regelingen. De Friese gemeenteraden nemen met deze nieuwe werkwijze een actieve rol in om beter in positie gebracht te worden m.b.v. de mogelijkheden die de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen biedt.

Werkwijze
De raden hebben in eigen huis richtinggevende uitspraken gedaan hoe hun positie versterkt zou kunnen worden door gebruik te maken van de nieuwe instrumenten. Nu is het tijd voor de volgende stap: de gemeentelijke inbreng op provinciaal niveau. Maandag 20 maart bespreken de Friese raden de opbrengst van de raadsbijeenkomsten en wordt aan de vertegenwoordigers van GR-en gevraagd hierop te reageren. Aan de orde komen de nieuwe instrumenten zoals actieve informatieplicht door de gemeenschappelijke regelingen; een regionale raadsadviescommissie en burgerparticipatie.

Positie van de raad
Het is voor raadsleden vaak lastig om te sturen en controleren op GR'en. Het zijn wethouders die zitting hebben in het bestuur van de regelingen. Om de positie van gemeenteraden te versterken, is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Zo komt er o.a. de mogelijkheid om vaker zienswijzen in te dienen en periodiek de regeling te evalueren. Er komt ook een actieve informatieplicht vanuit het bestuur. Daarnaast wordt het mogelijk een regionale adviescommissie in te stellen, bestaande uit raadsleden uit deelnemende gemeenten. Deze kan dienen als klankbordgroep en als stem van de raden in de regio. Ook biedt het de mogelijkheid inwoners en belanghebbenden te betrekken.

De gemeenteraden kunnen zelf kiezen of ze al dan niet gebruik willen maken van deze nieuwe instrumenten en mogelijkheden.

Vervolg
Deze richtinggevende uitspraken kunnen de besturen van de GR gebruiken als kader bij het  opstellen van gewijzigde concept regelingen. Deze conceptregelingen worden voorgelegd aan de gemeenteraden via de gewone procedure. Er volgt dan een formele zienswijze procedure en de uiteindelijke besluitvorming door de Friese raden.

Dan zal ook blijken of de gekozen werkwijze effect heeft gehad en er voldoende draagvlak is bij de raden. De definitieve besluitvorming over deze wijzigingen moet plaatsvinden voor 1 juli 2024.