Geldt een fractie als een gezelschap of niet?

Gelet op vragen hierover, hebben wij navraag gedaan bij het ministerie van BZK. Het ministerie geeft aan dat hetĀ verbod op gezelschappen enkele uitzonderingen kent, zoals voor raadswerkzaamheden en de uitoefening van het verenigingsrecht. Een fractievergadering valt volgens BZK onder de uitzondering de uitoefening van het verenigingsrecht. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de deelnemers van de fractievergadering lid zijn van de vereniging van de desbetreffende politieke partij.

Uitoefening van het verenigingsrecht (uitzondering gezelschap max 4)

Voor zover de leden van de vereniging samenkomen om het verenigingsrecht uit te oefenen geldt het verbod op gezelschappen niet. Of hier sprake van is hangt af van de doelstelling van de vereniging en de activiteiten in het samenkomen. Zo is het voor verenigingsleden niet toegestaan om als gezelschap van meer dan vier personen andere activiteiten uit te oefenen zoals het bezoeken van een concert of theater.