Eindevaluatie: Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming werkt naar behoren

De Evaluatiecommissie concludeert in haar eindrapport dat de Tijdelijke wet aan de verwachtingen heeft voldaan. De doelstelling is gehaald om op decentraal niveau digitale vergaderingen van de volksvertegenwoordigingen mogelijk te maken die in grote lijnen cyberveilig en rechtmatig zijn. Ook concludeert de commissie dat de Tijdelijke wet een gemengd beeld laat zien op de politiek-bestuurlijke effecten die de Tijdelijke wet heeft gehad op vergaderingen van volksvertegenwoordigende organen. De commissie meent zowel negatieve als positieve effecten te zien. Uit het evaluatierapport blijkt dat fysiek vergaderen ook in de praktijk de voorkeur blijft houden, al wordt wel nagedacht over een permanente regeling voor bijzondere gevallen. Dat schrijft de minister ook in een brief aan de Kamer.