Is een audio-verbinding voldoende bij een fysieke vergadering zonder publiek?

De eisen die de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming stelt, gelden voor alle vergaderingen die op basis van deze wet gehouden (kunnen) worden, maar niet voor andere vergaderingen. Dat betekent dat de wet enkel geldt voor digitale vergaderingen van gemeenteraden, provinciale staten, algemene besturen van waterschappen, algemene besturen van openbare lichamen op basis van de Wgr, de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en zogeheten bestuurscommissies.

Voor een fysieke raadsvergadering waarbij weliswaar de publieke tribune is gesloten, maar die niet ingevolge artikel 23 lid 2 en 3 Gemeentewet besloten is verklaard, kan voor de openbaarheid volstaan worden met een audio-verbinding. Een videoverbinding verdient de aanbeveling, maar is niet verplicht.