Is de griffier gebonden aan afspraken die het college/de ambtelijke organisatie maakt over het inhuurproces?

Deze vraag kwam via Marijke van de Plasse bij ons binnen omdat er steeds meer situaties zijn waarbij het inhuurproces gefrustreerd wordt, terwijl snelheid geboden is.

Zo moet de vraag via een inhuurdesk worden uitgezet, is er een mantelovereenkomst met een preferred supplier, zijn er algemene inkoopvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn er extra bemiddelingskosten voor de inhuurdesk, et cetera. Maar de hamvraag is: is de griffier hier wel aan gebonden? Kan de griffier rechtmatig inhuren zonder deze wegen te bewandelen?

Het college is volgens de Gemeentewet bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen (zoals overeenkomsten) ten behoeve van de gemeente. Maar hoe zit dat als (namens) de gemeenteraad besloten wordt tot dit soort handelingen, zoals het sluiten van een inhuurovereenkomst?      

Omdat navraag bij de VNG niet tot een eenduidig antwoord leidde, is advies ingewonnen bij Hansko Broeksteeg (hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit) en Olaf Schuwer (jurist gemeenterecht).

Conclusie
We komen tot de volgende conclusie: met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur heeft de wetgever beoogt dat de raad zijn eigen domein inricht. Concreet: als de wet de raad expliciet bevoegd maakt om (privaatrechtelijk) te handelen, dan ligt de bevoegdheid om de bijbehorende overeenkomst te sluiten bij de raad. De raad is op grond van artikel 107 en 107e van de Gemeentewet bevoegd om de griffier en op de griffie werkzame personen te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Het college is hiertoe niet bevoegd (artikel 160 lid 1 onder de Gemeentewet). Hetzelfde geldt voor het stellen van regels voor de organisatie van de griffie; niet het college maar de raad is daartoe bevoegd. Tijdelijke krachten voor een griffie vallen hier ook onder. De raad kan ervoor kiezen om mee te liften met de afspraken die het college heeft gemaakt (de inhuurdesk, preferred supplier, enz.) maar dat hoeft niet. Dus concreet als het gaat om inhuur voor de griffie, dan kiest de griffier het pad dat hij/zij met de raad afspreekt. Het is verstandig dit duidelijk vast te leggen in de organisatieverordening van de griffie.