Coronamaatregelen na 25 september

In overleg met het ministerie van BZK kunnen we de volgende uitleg geven over de Coronamaatregelen na 25 september, als de 1,5 meter-regel wordt losgelaten.

Raads- en statenleden

In artikel 58ra, eerste lid,  Wet publieke gezondheid zijn sectoren opgenomen waarvoor bij ministeriele regeling regels kunnen worden gesteld met betrekking tot het beschikken over een testresultaat (of vaccinatiebewijs). Volksvertegenwoordigende organen vallen hier niet onder.  Volksvertegenwoordigers hebben vanwege hun mandaat altijd toegang tot de vergadering en de gevallen waarin daarin kan worden afgeweken zijn geregeld in de Gemeentewet.

Publieke tribune

Het is op grond van artikel 58ra, tiende lid, Wpg verboden om voor deelname aan of toegang tot activiteiten of voorzieningen op publieke plaatsen eisen te stellen mbt het beschikken over een testresultaat, tenzij anders in de wet is geregeld. De publieke tribune geldt als een publieke plaats. Daarom is het dan ook niet mogelijk om publiek te verplichten een test/vaccinatiebewijs te overleggen.

Omgaan met 1,5 meter

Het staat gemeenten en provincies wel vrij de opstelling van de vergaderzaal en de publieke tribune op anderhalve meter te handhaven.  Wie zich daar niet aan houdt, kan daar dan echter niet op worden aangesproken. (Uit de gesprekken van afgelopen week blijkt dat veel gemeenten er voor kiezen om de raadszaal bijv. tot het eind van het jaar in de huidige 1,5 meter opstelling te houden, gelet op de kosten van het verbouwen en inregelen, mocht er nog een najaarsgolf komen.) Eventueel mag de publieke tribune dan ook gesloten blijven, of beperkt opengesteld, als de vergadering wordt uitgezonden in beeld en geluid.

Vergaderen in horecagelegenheden

Voor de inzet van coronatoegangsbewijzen is de locatie van een activiteit of voorziening beslissend. Daarbij geldt bovendien het vereiste dat er sprake moet zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom. Dit betekent dat als de gemeenteraad gebruik kan maken van een zaal die volledig is afgescheiden van de eet- en drinkgelegenheid en er aparte voorzieningen voor die zaal zijn, zoals toiletten en garderobe, of de eet- en drinkgelegenheid tijdens de raadsvergaderingen gesloten is, de zaal zonder inzet van coronatoegangsbewijzen voor de raadsvergadering kan worden gebruikt. Zodra dit niet het geval is en het publiek dat zonder inzet van coronatoegangsbewijzen is toegelaten kan mengen met het publiek waarvoor wel een coronatoegangsbewijs vereist is, dan zal er voor de raadsvergaderingen een andere locatie moeten worden gezocht.

Andere bijeenkomsten dan raadsvergaderingen 

Wat betreft het vereisen van een CTB voor voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen (zoals Politiek Actief en dergelijke) in het gemeentehuis: dit is niet van toepassing. Het gemeentehuis is een publieke plaats en valt dus onder de uitzonderingen van de wet. Een CTB is alleen toegestaan bij eet- en drinkgelegenheden, evenementen, (professionele) sportwedstrijden en de vertoning van kunst en cultuur.