Bewust bekwaam werkgeverschap van de raad inhoud geven

Woensdag 7 december organiseerde de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wederom een training voor werkgeverscommissies.

Dit maal hoog in Noord-Holland, te weten in theater en zalencentrum de Kampanje op het oude marineterrein in Den Helder. Aanwezig waren leden van werkgeverscommissies uit Medemblik, Hollands Kroon en Den Helder zelf. Ook de griffiers van Hollands Kroon, Sjaak Vriend en van Den Helder, Menno Huisman, waren aanwezig.

Rol werkgeverscommissie
Ben Nijman, voormalig griffier van Zaandstad en Haarlem, leidde de training. Hierin kwamen diverse aspecten van de rol van de werkgeverscommissie aan bod. Op basis van een gedegen powerpoint presentatie werden de aanwezigen meegenomen in de rol van de raad als werkgever van de griffier. Tijdens het kennismakingsrondje inventariseerde Ben de bestaande vragen van de aanwezigen over die rol. Dat leverde een aantal geeltjes met vraagtekens op, die naderhand werden nagelopen.

De training is opgebouwd uit drie blokken: de kennispositie van de werkgeverscommissie, het samenspel tussen griffier en raad, en de dagelijkse praktijk. Achtereenvolgens werden daarin de treden van goed werkgeverschap, de wettelijke kaders (instructie griffier, etc) en de taken van de werkgeverscommissie toegelicht en besproken. Binnen de trap van het werkgeverschap heeft de Vereniging voor Raadsleden inmiddels ook een webinar over de werving en selectie van de griffier. Het benoemen van de bestaande wettelijke kaders (gemeentewet, Wrna, ambtenarenwet, en lokale delegatie-, mandaat- en volmachtsbesluiten) vormde voor menig aanwezige een eye-opener.

Visie van de gemeenteraad
De training benadrukt ook het belang van een visie van de gemeenteraad zelf. Dit vormt een vertrekpunt om het gesprek met de griffier aan te gaan over wat nodig is en hoe de griffie ondersteuning kan geven. Dit biedt houvast voor een eerlijk gesprek over verwachtingen en mogelijkheden. Dat zo’n gesprek binnen de gemeenteraad niet of nauwelijks wordt gevoerd, bleek uit een enquête onder raadsleden. Slechts 12% van de geïnterviewden beaamden hierover regelmatig het gesprek te voeren.

Met de toenemende werkdruk voor raadsleden en de overheveling van allerlei Rijkstaken moet de raad juist ook nadenken en afwegingen maken over het takenpakket en de omvang van de griffie. Dat de Vereniging van Griffiers hierbij nadrukkelijk inzet op één functieprofiel van de strategisch griffier en een minimale omvang van griffies past bij deze ontwikkelingen en een verdergaande professionalisering van de griffie.

Het deel over de dagelijkse praktijk van de werkgeverscommissie vertaalt zich onder ander in de cyclus van voortgangs-, functionerings- en waarderingsgesprekken. Ben adviseerde hierover duidelijke onderlinge afspraken te maken, minimaal tweemaal per jaar het gesprek aan te gaan en de gemaakte afspraken ook vast te leggen. Ook een overdrachtsdossier van de ene naar de andere werkgeverscommissie kan een soepele wisseling van de wacht binnen de commissie vergemakkelijken.

Professionalisering en loopbaanontwikkeling
Daarnaast hecht de Vereniging van Griffiers veel waarde aan de professionalisering en loopbaanontwikkeling van griffiers. Via de commissie professionele ontwikkeling wordt een ontwikkelscan aangeboden en is er een breed overzicht aan opleidingen en cursussen beschikbaar. De werkgeverscommissie kan met de griffier zijn/haar persoonlijke ontwikkeling in het licht van de wensen en verwachtingen van de raad bespreekbaar maken.

Tips
Ten slotte gaf Ben de deelnemers nog een aantal tips mee, zoals aandacht voor de informele contactmomenten, meer bewustwording ten aanzien van het krachtenveld van de griffier en het functioneren van de commissie zelf, en het aangehaakt houden van de raad.

Voor meer informatie zie: Regionale bijeenkomsten over de werkgeversfunctie van de raad | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden