Beelden van bestuurscultuur

In opdracht van het ministerie van BZK is een onderzoek uitgevoerd naar bestuurscultuur.

De resultaten zijn gepubliceerd op de website de Kennisbank Openbaar Bestuur.

Conclusies
De belangrijkste conclusies uit het rapport:  

  • Bestuurscultuur wordt gedefinieerd als het geheel van normen, waarden, routines en rolopvattingen dat van invloed is op het samenspel tussen raad, college, ambtelijk apparaat en samenleving.
  • Er worden drie typen bestuurscultuur onderscheiden: gemeenschapscultuur, debatcultuur en de arenacultuur.
  • Dé bestuurscultuur in een provincie of gemeente kan lastig worden omschreven, omdat de bestuurscultuur binnen gemeenten en provincies anders kan worden ervaren naar gelang de functie die men vervult en of men namens oppositie of coalitie in de provinciale staten dan wel gemeenteraad actief is.
  • Bestuurscultuur is dus niet alleen een eigenschap van een gemeente of provincie, maar ook een beeld dat betrokkenen hebben van de politiek-bestuurlijke praktijk.
  • Uit verdiepende gesprekken die in het kader van het onderzoek zijn gevoerd, is naar voren gekomen dat er binnen elke gemeente of provincie bepaalde vaste gedragspatronen bestaan met behorende krachten en kwetsbaarheden. Het gesprek hierover kan bijdragen aan een gesprek over het verbeteren van de bestuurscultuur.
  • Een andere conclusie uit deze gesprekken is dat een gezonde bestuurscultuur vraagt om balans. Dit betekent dat voorbeeldgedrag belangrijk is, maar ook bespreken en aanspreken. En aanspreekbaar zijn. Het veilige gesprek tussen raad en college of staten en college over bestuurscultuur moet periodiek worden gevoerd om de routines te waarborgen dat dit ge­sprek ook goed gevoerd blijft worden.
  • Dit onderzoek heeft een theoretische basis opgeleverd voor het ontwikkelen van een zelfdiagnose-instrument voor provincies en gemeenten, waarmee zij hun eigen bestuurscultuur kunnen analyseren. Kennis van de bestuurscultuur en de verschillende beelden die hierover bestaan, kan inzicht geven in het samenspel tussen en binnen de samen­leving, politiek, bestuur en ambtelijk apparaat. Daarmee kan het een bijdrage leveren aan de versterking van dat samenspel.