AVG en gegevens van raadsleden en insprekers

De vragen met betrekking  tot de AVG die nu beantwoord zijn, gaan over gegevens van raadsleden op de website en over het uitzenden van insprekers bij de raadsvergadering.

Meerdere griffiers hebben gevraagd welke gegevens van raadsleden nu op de website mogen worden gepubliceerd. Van de AVG-helpdesk van de VNG kregen we het volgende antwoord:

“Raadsleden zijn vertegenwoordigers van de bevolking, zij vervullen een publieke functie. Uit hoofde van die functie is bereikbaarheid voor raadsleden een belangrijk punt. Raadsleden zullen zich op de hoogte willen stellen van signalen uit de samenleving en dus bereikbaar willen zijn voor de lokale bevolking. Publicatie van naam is in dit licht in ieder geval logisch; publicatie van bereikbaarheidsgegevens is nodig voor het functioneren van de raad.  Vervolgens is de vraag welke bereikbaarheidsgegevens dan kunnen worden gepubliceerd.

Adres en woonplaats, telefoonnummers en e-mailadressen zijn immers persoonsgegevens. Deze zijn herleidbaar tot een natuurlijke persoon en publicatie op internet ervan wordt gezien als het verwerken van persoonsgegevens. Publicatie ervan moet worden afgewogen tegen het recht op bescherming van de persoonsgegevens van betrokkenen. De privacywetgeving eist dat er een rechtvaardigingsgrond is voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Publicatie van prívé-bereikbaarheidsgegevens is alleen mogelijk als uw raadsleden hiervoor ondubbelzinning hun toestemming hebben verleend (artikel 8 aanhef en onder a Wet bescherming persoonsgegevens dan wel artikel 6 lid aanhef en onder a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wanneer zij deze toestemming liever niet willen verlenen, dan zouden in plaats van privé-bereikbaarheidsgegevens kunnen worden vermeld het bezoekadres van de gemeente of een gezamenlijk e-mailadres bij de gemeente (bijvoorbeeld bij de griffie) en een werk-telefoonnummer of een combinatie van deze gegevens. Raden maken hierin dan ook verschillende keuzes.”

De vraag wat te doen met het opnemen en uitzenden van insprkers tijdens de raadsvergadering is het antwoord het volgende:

"In de Gemeentewet zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de openbaarheid van raadsvergaderingen ( art. 23 GW).  De Gemeenteraad behoort immers als volk vertegenwoordigend orgaan in de openbaarheid te vergaderen. Het maken van camerabeelden teneinde een openbare raadsvergadering via internet live uit te zenden, is conform de privacywetgeving. Het live uitzenden kan als een ‘gerechtvaardigd doel’ worden aangemerkt. Het doel is een toegankelijke, laagdrempelige en transparante lokale politiek. De manier waarop de gegevens worden verwerkt is niet onverenigbaar met dit gerechtvaardigd doel. Het is dan ook niet noodzakelijk om vooraf expliciet toestemming te vragen aan betrokkenen voor het live uitzenden van de beelden. Betrokkenen dienen wel actief geïnformeerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een duidelijk bord op te hangen bij aanvang van de raadsvergadering of door een mededeling bij de openbare kennisgeving van een vergadering. Insprekers in de raadsvergadering kunnen via het inspreekformulier worden gewezen op het feit dat de raadsvergadering live zal worden uitgezonden."